W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz powstania Związku Inwalidów Wojennych RP, 12 kwietnia 2018 r. odbyło się zebranie członków związku. W spotkaniu wziął udział również Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza.

   Wydarzenie było okazją do wręczenia odznak 100 - Lecia Związku Inwalidów Wojennych burmistrzowi Sandomierza oraz najbardziej zasłużonym członkom związku.

   Związek Inwalidów Wojennych RP powstał w 1919 roku jako organizacja o zasięgu ogólnopolskim zrzeszając inwalidów wojennych, zranionych i kontuzjowanych żołnierzy, walczących na różnych frontach i w różnych armiach I wojny światowej. Od zarania istnienia zrzeszał też wdowy i wdowców oraz sieroty po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych.

  W okresie okupacji niemieckiej działał w konspiracji wspomagając struktury podziemnego państwa polskiego. W roku 1944 pierwsza organizacja społeczna reaktywowana została z woli członków. Zlikwidowany w 1950 roku z inspiracji władz politycznych, związek został reaktywowany na wniosek członków w 1956 roku.

Celem związku jest:

- obrona nabytych uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych ich rodzin w tym wdów (wdowców) po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do świadczeń rentowych, lecznictwa itp.

- reprezentowanie interesów inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków Związku wobec władz państwowych, samorządowych, administracji rządowej, organizacji społecznych

- popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa wojennego i wojskowego powstałego w służbie Ojczyzny
- upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność kraju oraz wiedzy o poniesionych w tej walce ofiarach.

Fot. Janusz Bogucki