PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w Podprogramie 2016

Pomocą żywnościową w ramach programu POPZ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które spełniają wymogi określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy (150%)

- osoby samotnie gospodarujące : 951,00 złotych  - osoby w rodzinie: 771,00 złotych

Zgodnie z art.7 ustawy pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa;

- sieroctwa;

- bezdomności;

- bezrobocia;

- niepełnosprawności;

- długotrwałej lub ciężkiej choroby;

- przemocy w rodzinie;

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

- bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

- alkoholizmu lub narkomanii;

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 Dystrybucja żywności w 2016 roku odbywać się będzie w okresie od sierpnia 2016 roku do czerwca 2017 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu wydaje zainteresowanym osobom skierowania do otrzymania pomocy na obowiązującym druku celem uzyskania pomocy żywnościowej. W celu uzyskania skierowania należy zgłosić się do pracownika socjalnego OPS ul. Słowackiego 17a, 27-600 Sandomierz w godzinach:

- poniedziałek , wtorek, środa, czwartek w godzinach od 7:00-10:00 oraz od 14:00-15:00;

- piątek w godzinach od 8:00-10:00 oraz od 14:00-16:00.

Dystrybucją żywności dla zainteresowanych osób z terenu gminy Sandomierz zajmują się:

  • Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Mariacka 1; 27-600 Sandomierz
  • Parafialne Zespoły Caritas
  • Parafia pw. Podwyższenia Krzyża, ul. Ożarowska 1, 27-600 Sandomierz
  • Parafia Katedralna pw. Narodzenia N.M.P, ul. Katedralna 1, 27-600 Sandomierz
  • Parafia pw. Św. Józefa, Plac Św. Wojciecha 2, 27-600 Sandomierz
  • Parafia pw. Św. Pawła Apostoła, ul. Staromiejska 11, 27-600 Sandomierz