Ośrodku Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację projektów złożonych przez samorządy lokalne i instytucje kultury.

W czwartek, 29 kwietnia br., przedstawiciele z czterech powiatów woj. świętokrzyskiego (tj. kieleckiego, sandomierskiego, ostrowieckiego i opatowskiego) podpisali umowę z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości. W spotkaniu uczestniczył Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Celem projektów jest upowszechnianie i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich prowadząca do poszerzenia oferty turystycznej w tym do rozwoju produktów turystycznych. Dofinansowanie ze środków szwajcarskich otrzymała Gmina Miejska Sandomierz, a także Sandomierskie Centrum Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Celem projektu „P(R)OZA MIASTA”, realizowanym przez Gminę Sandomierz jest popularyzacja literatury – prozy, związanej z regionem poprzez postać pisarza i treści powieści. Ten wyjątkowy sposób poznania miasta zakłada „spacer miejski” w otwartej przestrzeni miejskiej. Swoisty ogląd miasta - jego murów, obiektów zabytkowych, wystaw sklepowych, rodzący refleksję na temat wpływu miejsca urodzenia na tożsamość twórcy;  na wzajemne kształtowanie tkanki miejskiej: historia-architektura-mieszkańcy. Istotą projektu jest zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy sloganem „proza miasta” a „pozą”, charakterem miejsca i jej nierozłącznym przenikaniem się z mieszkańcami. Grupą docelową są mieszkańcy Sandomierza oraz turyści.

W ramach działań zaplanowano między innymi: spotkania z pisarzami, debatę z udziałem pisarzy, publicystów,  regionalistów, koncert „skowyt pisarza” będący połączeniem muzyki nowoczesnej z fragmentami prozy. Ponadto zostanie powiększona i wydrukowana książka „Widnokrąg” Wiesława Myśliwskiego, której strony rozmieszczone zostaną w przestrzeni miasta. Wykonany zostanie napis P(R)OZA MIASTA, złożony z czterometrowych liter. Litery zamontowane będą na skarpie w Sandomierzu – na wzór napisu HOLLYWOOD.

Projekt o nazwie Sandomierski jarmark dobrych tradycji realizowany przez Sandomierskie Centrum Kultury, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zakłada: rekrutację i integrację uczestników, warsztaty tańca historycznego, warsztaty choreograficzne, warsztaty muzyczne, doposażenie Sandomierskiej Orkiestry Dętej w nowe stroje. Wielki finał projektu nastąpi podczas Jarmarku Jagiellońskiego i Turnieju Rycerskiego w Sandomierzu w dniach 9-10 lipca 2016 roku. Podczas finału odbędzie się między innymi: prezentacja efektów projektu, w tym:  pokaz hejnalistów, historyczny happening, widowisko muzyczno – taneczne w oparciu o Sandomierską Orkiestrę Dętą i Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, warsztaty z publicznością, wioska historyczna oraz prezentacja rzemiosł dawnych.

Głównym założeniem projektu „Sandomierskie na dwóch kółkach” realizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu jest walor poznawczy regionu, jego zasobów krajobrazowo- przyrodniczych przy wykorzystaniu turystyki rowerowej.

Grupą docelową są mieszkańcy oraz turyści odwiedzający nasze miasto, którzy będą mieli możliwość poznawania okolicy w formie wycieczek rowerowych. Działania ukierunkowane będą głównie na przybliżenie mieszkańcom atrakcji turystycznych regionu oraz poznanie zasad bezpiecznego korzystania z aktywnych form wypoczynku podczas wycieczek rowerowych.

W pakiecie zadań realizowanych w ramach projektu przewidziane jest między innymi przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa podróżowania, przepisów ruchu drogowego, techniki jazdy na rowerze, udzielania pierwszej pomocy oraz zakup rowerów, fotelików dla dzieci montowanych na rowerach i kasków. Poprzez realizację założeń projektu uczestnicy w znacznym stopniu zdobędą wiedzę dotyczącą zabytków oraz ciekawych obiektów zlokalizowanych przy szlakach rowerowych, a także poznają piękno otaczającej ich przyrody. Turystyka na „dwóch kółkach” włącza się w nurt turystyki zrównoważonej, której podstawowym celem jest zintegrowanie działalności turystycznej, a także kształtowaniem nowych postaw i zachowań osób uczestniczących w projekcie.