W dniu 26 kwietnia br. w siedzibie Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu„Śniadanie z Przedsiębiorczością”, organizowane wspólnie z Burmistrzem Miasta Sandomierza. Tym razem spotkanie poświęcone byłoperspektywom rozwoju turystyki (w szczególności turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej) w powiecie sandomierskim.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedsiębiorcy z terenu powiatu sandomierskiego działający w branży turystycznej i okołoturystycznej. Spotkanie miało charakter otwarty i mógł w nim uczestniczyć każdy zainteresowany tematyką (po wcześniejszym zgłoszeniu).

Merytoryczną część spotkania otworzył Jacek Kowalczyk Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, pełniący również funkcję Prezesa Regionalnej Organizacji Turystycznej w Kielcach. W swoim bardzo interesującym wystąpieniu przedstawił on dynamiczny rozwój turystyki w regionie świętokrzyskim oraz perspektywy na najbliższe lata, również w kontekście dostępnych funduszy unijnych. Inwestycje turystyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 mają stawiać przede wszystkim na innowacyjność i prowadzić do wypracowania konkurencyjnej innowacyjnej oferty turystycznej. Władze województwa dążą do tego, aby oferta tworzona w ramach dotacji unijnych była unikatowa i wyróżniała świętokrzyskie na tle pozostałych regionów. Dyrektor Jacek Kowalczyk podkreślał szczególny potencjał turystyki zdrowotnej, prozdrowotnej a także branży konferencyjno - szkoleniowej.

W celu zobrazowania działalności zdrowotnej i prozdrowotnej, jako jednej z inteligentnych specjalizacji naszego województwa, do udziału w spotkaniu zaproszony został przedstawiciel Klastra „Uzdrowiska Świętokrzyskie”. W tej roli wystąpił Dyrektor Uzdrowiskowego Szpitala „Krystyna” w Busku – Zdroju dr n. med. Grzegorz Gałuszka (jednocześnie radny Sejmiku Województwa), który zaprezentował działalność Klastra. Szczególną uwagę zwrócił na współpracę 36 członków Klastra, którzy konkurując ze sobą na co dzień zauważyli i wykorzystali korzyści płynące dla ich firm z współpracy i wspólnie podejmowanych przedsięwzięć. Działalność Klastra intensyfikuje się i odgrywa coraz większą rolę w rozwoju uzdrowisk na terenie województwa. Wystąpienie doktora Gałuszki przybliżyło zebranym kierunki rozwoju branży uzdrowiskowej a co najważniejsze potencjalne szanse z nią związane dla regionu sandomierskiego. Dr Gałuszka podkreślał rolę innowacyjnych produktów turystycznych oferujących dla turystów coś czego nie ma w innych regionach. Podczas spotkania swój akces do Klastra „Uzdrowiska Świętokrzyskie” zgłosiła sandomierska firma działająca w branży prozdrowotnej: Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - dr n. med. Wacław Kruk.

W kolejnej części spotkania Katarzyna Zioło, Asystent Burmistrza Sandomierza omówiła działania Miasta w celu tworzenia warunków do jego rozwoju. Z uwagi na ograniczenia jakie ma samorząd nie wszystkie oczekiwania mieszkańców jak i firm mogą być spełnione. Przede wszystkim samorząd nie może podejmować inwestycji biznesowych, jedynie w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Następnie odbyła się ciekawa dyskusja uczestników spotkania. Poruszone zostały kwestie promocji zasobów i walorów lokalnych, na których może bazować rozwój miasta i regionu. W bardzo ciekawych słowach swoje wizje rozwoju Ziemi Sandomierskiej przedstawili m.in. Cezary Łutowicz – właściciel Galerii artystycznej krzemienia pasiastego, Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza, a także Leszek Surdy – Wójt Gminy Gorzyce, współpracujący z nadwiślańskimi terenami naszego powiatu. O swoich planach rozwoju mówili obecni przedstawiciele restauracji i hoteli z Sandomierza i okolic. Nadzieje związane z promocją rodzimych produktów pokładane są też w tworzonym przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości inkubatorze przetwórczym oraz Centrum Produktu Lokalnego.

Spotkanie prowadziła Halina Siemaszko – Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.

"Śniadania z Przedsiębiorczością" to cykliczne spotkania z przedsiębiorcami organizowane przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu z partnerami dla których rozwój przedsiębiorczości jest ważny, podczas których przedsiębiorcy w luźnej atmosferze - przy porannej kawie, mają okazję porozmawiać o codziennych wyzwaniach a także przedstawić własne sukcesy. Jest to doskonała okazja do dzielenia się doświadczeniem, nawiązywania współpracy biznesowej a także do przekazywania wspólnego głosu władzom samorządowym, które również uczestniczą w spotkaniach.

tekst i foto: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości