OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 20 lipca 2016 roku.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”.

Na podstawie art. 48 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”.

W oparciu o zapisy art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.), Burmistrza Miasta Sandomierza
w dniu 11.12.2015 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Kielcach oraz do Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

W odpowiedzi na wniosek:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem   nr WPN-II.410.126.2015.MK
    z dnia 11.01.2016 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”.
  • Świętokrzyski Państwowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną  nr SEV.9022.5.207.2015
    z dnia 26.01.2016 r. uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”.

W dokumencie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierz” przedstawiony zostanie i zanalizowany aktualny stan środowiska na terenie miasta wraz z identyfikacją obszarów problemowych. Dokument określa również działania krótko-, i długoterminowe dla miasta Sandomierz w zakresie możliwości redukcji emisji CO2, ograniczenia zużycia energii finalnej oraz wzrostu energii ze źródeł odnawialnych.

Dokument posiada charakter kierunkowy w zakresie planowania, który będzie realizowany
w okresie perspektywicznym wg przyjętej Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza” pozwoli na osiągnięcie celów zgodnych z postanowieniami pakietu klimatyczno-energetycznego. Plan promować będzie zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz racjonalizację zużycia energii, co w zasadniczy sposób przyczyni się m. in. do poprawy stanu środowiska naturalnego na obszarze miasta Sandomierz oraz ograniczy koszty ogrzewania i utrzymania obiektów na jego terenie. Realizacja planowanych przedsięwzięć nie powinna wpłynąć na zwiększanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska, ani spowodować wystąpienia oddziaływań skumulowanych. Działania wynikające z dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierz” nie powinny stanowić zagrożenia, jakie określono dla obszarów Natura 2000, zapisanych w Standardowych Formularzach Danych. Określone w Planie działania w żaden sposób nie będą negatywnie oddziaływać na inne obszary podlegające ochronie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza” zawiera również zapisy dotyczące Dyrektywy Ptasiej i ochrony ptaków podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych w budynkach.

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje żadnych istotnych strat w środowisku naturalnym. Nie przewiduje się powstania odpadów zaliczonych do grupy odpadów niebezpiecznych. Prace modernizacyjne nie spowodują zmian właściwości fizyczno- chemicznych wód podziemnych oraz zaburzeń w ich lokalnej cyrkulacji. Nie będą również miały wpływu na świat zwierzęcy i roślinny.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:


W załączniku poniżej znajduje się ww. pismo sygnowane przez Burmistrza Miasta