Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w formie pokrycia kosztów ciepłego posiłku w placówkach edukacyjnych w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

   Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie od dnia 1 października 2015 r. wynosi 514,00 zł  netto, a kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288,00 zł.

   W związku z powyższym rodzina będzie mogła skorzystać z pomocy w formie pokrycia kosztów ciepłego posiłku przez tut. ośrodek jeżeli dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekroczy 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) tj. 771,00 zł. netto.

  Ponadto informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/385/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest objęcie pomocą doraźną w formie ciepłego posiłku dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

   Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. W takim przypadku przed rozpoczętym miesiącem w którym dziecko ma zostać objęte dożywianiem dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie ciepłego posiłku. 

   Osoby zainteresowane taką formą pomocy mogą zgłaszać się  do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  ul. Słowackiego 17a, 27-600 Sandomierz w godzinach pracy tj.:  poniedziałek – czwartek od 7:00-15:00 oraz w piątek od  8:00-16:00 oraz uzyskać informacje pod nr tel.: 15 832 29 04.