Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Sandomierza 

zaprasza

    Przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych, mieszkańców i innych interesariuszy do zgłaszania się na członków Komitetu rewitalizacji, który powołany zostanie w celu współpracy przy opracowaniu Programu Rewitalizacji oraz jego wdrożeniu.

    Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

      Przedstawiciele mieszkańców (osoby fizyczne) i inni interesariusze zgłaszają swoje kandydatury na członków Komitetu rewitalizacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zgłaszania kandydatów można dokonywać do dnia 30.09.2016 r.

    Prawidłowo wypełniony formularz określony w załączniku do ogłoszenia należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego) na adres:

Urząd Miejski w Sandomierzu

Plac Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

    Udział w pracach Komitetu rewitalizacji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

    Do członków komitetu Rewitalizacji biorących udział w pracach Komitetu stosuje się przepisy Rozdziału 5 „Wyłączenie pracownika oraz organu” ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn.zm).

Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.docx

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA MIESZKAŃCA (OSOBY FIZYCZNEJ).docx