Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełnił go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

Dotyczy to przedsiębiorców, którzy rejestrowali swoją działalność gospodarczą

w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu do końca 2011 r.

Prosimy o kontakt – Urząd Miejski w Sandomierzu Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia pok. 22 i 24 , tel. (15) 8154113, 8154114