W środę 7 listopada br., sandomierskim Ratuszu odbyła się konferencja pn.: Uzależnienia a przemoc. Metody i kierunki pracy z rodziną. Organizatorem konferencji był Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy współudziale Urzędu Miejskiego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konferencja skierowana była do przedstawicieli sandomierskich instytucji, placówek oświatowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego, a więc osób, które na co dzień pracują na rzecz sandomierskich rodzin.

   Spotkanie otworzył burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski. Następnie głos zabrała Paulina Mróz oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, która omówiła skalę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Sandomierz oraz zadania Policji w realizacji procedury interwencyjnej wobec przemocy. W dalszej części konferencji przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Anna Chmiel przedstawiła dane statystyczne dotyczące realizacji procedury Niebieskiej Karty przez Zespół Interdyscyplinarny. Kolejnym prelegentem był Marek Kwiatkowski specjalista psychoterapii uzależnień, który przedstawił aspekty uzależnienia na poziomie indywidualnym, rodzinnym i społecznym. W dalszej części Renata Durda kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” omówiła autodestrukcyjne zachowania kobiet doświadczających przemocy oraz mechanizmy będące przyczyną pozostawania ofiar przemocy ze swoim oprawcą. Wydarzenie stanowiło element działań w zakresie podnoszenia kompetencji służb zajmujących się pomocą osobom, rodzinom dotkniętym przemocą w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

tekst: OPS Sandomierz