NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2019 ROKU

BURMISTRZ SANDOMIERZA

zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 480 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Informacje ogólne:

 • Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w roku 2019.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sandomierz z siedzibą Plac Poniatowskiego 3, 27 – 600 Sandomierz, reprezentowana przez Burmistrza Sandomierza.
 • Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
 • Kandydaci na członków Komisji Konkursowych winni spełniać następujące oczekiwania:

 • Zadania Komisji Konkursowych:
  a) Ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym poprzez dokonanie analizy ofert na podstawie formularza indywidualnej oceny oferty z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie oraz w Regulaminie prac komisji konkursowej.
  b) Proponowanie podziału  środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.
  c) Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Sandomierza.
 • Miejsce składania zgłoszeń:

a) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
b) mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,
c) przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych na zasadach nieodpłatności.

Do Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert zostanie powołanych przez Burmistrza Sandomierza, jako organu administracji publicznej ogłaszającego otwarte konkursy ofert, dwóch członków spośród osób zgłoszonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie.W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2019, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27 – 600 Sandomierz, bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (Plac Poniatowskiego 3) lub elektronicznie (skan zgłoszenia)na adres agata.krol@um.sandomierz.pl.

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.sandomierz.pl lub w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (Plac Poniatowskiego 3, I piętro, pok. 24).

Termin składania zgłoszeń: do dnia 5 grudnia 2018 r., do godz. 16.00 (w przypadku zgłoszeń nadsyłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną decyduje data ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu).

                                                                                                                                    Burmistrz Sandomierza

                                                                                                                                             Marcin Marzec


Pliki do pobrania: