Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku, na zakup komputerów przenośnych w celu realizacji przez Gminę Sandomierz projektu pn.: „Enter, spacja…- nowoczesne technologie w Gminie Sandomierz” w ramach projektu „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług” Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   Uprzejmie prosimy o przedstawienie kalkulacji kosztów zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.

 Wypełnione załączniki prosimy przesłać w terminie do dnia 26 listopada 2018 r. na adres e-mail: aleksandra.zbyradowska@um.sandomierz.pl

Zaproszenie do składnia ofert

Oferta cenowa

Dodatkowe informacje dla oferenta