Burmistrz Miasta Sandomierza, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje przesłane przez Koło Łowieckie „Oręż Sandomierz”, dotyczące polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 na terenie gminy. Początek polowań ustalono na godzinę 8.00.

Lp.

Data polowania

Obwód łowiecki

Miejsce Zbiórki

Rodzaj zwierzyny do odstrzału

Miejsce prowadzenia polowania

1

30.12.2018r

Nr 120

Chwałki pod Kapliczką, droga Sandomierz-Rzeczyca -Kichary

Dzik, lis, jenot, tchórz, kuna, zając, bażant

Rzeczyca, Mokoszyn, Chwałki (pola)

2

13.01.2019r

Nr 143

Posesja Bukowa

Jeleń, sarna, dzik, bażant, lis, jenot, tchórz, kuna

Rzeczyca, Mokoszyn, Chwałki

 

  Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.um.sandomierz.pl oraz na stronie internetowej miasta – www.sandomierz.pl.

 Burmistrz Miasta Sandomierza

Marek Bronkowski