Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe z zakresów: 

Kultury fizycznej i sportu,

- Ochrony zwierząt,

- Ochrony i promocja zdrowia,

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

- Przeciwdziałania patologiom społecznym,

- Kultury i Dziedzictwa Narodowego.