Kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady może zgłaszać co najmniej 5 uczniów danej szkoły. Kandydata zgłasza się na piśmie wraz z oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz zgodą rodziców/opiekunów prawnych wyrażających pisemną zgodę na kandydowanie dziecka do Młodzieżowej Rady.

   W wyborach do Młodzieżowej Rady bierne i czynne prawo wyborcze ma uczeń szkoły, który do dnia wyborów skończył 9 lat i nie ukończył 19 lat, z zastrzeżeniem § 26 ust. 4 i 5 Statutu Młodzieżowej rady Miasta Sandomierza będącego załącznikiem do uchwały Nr LXVI/854/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 październik a2018r.

  Zgłoszenia kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady przyjmują komisje wyborcze.

Dodatkowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach:

INFORMACJA O WYBORACH

UCHWAŁA LXVI_854_2018

Zarzadzenie nr 238 2018 PZS