W Muzeum Okręgowym w Sandomierzu zainaugurowano 6 września br. międzynarodową konferencję, która poświęcona jest archiwom w państwach totalitarnych Europy Środkowej i Wschodniej. Wszystkich przybyłych gości przywitał Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza oraz dr hab. Tomisław Giergiel kierownik Działu Historycznego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

Szanowni Państwo,

   jest mi niezmiernie miło i jestem zaszczycony, że mogę Państwa powitać jako gospodarz królewskiego Sandomierza.

   Cieszę się i dziękuję Panu Profesorowi Tomisławowi Giergielowi za to, że jeden dzień Państwa konferencji odbywa się w naszym mieście.

  Z podziwem zapoznałem się z programem Państwa obrad, zarówno u nas jak i w Lublinie. Wybraliście Państwo bardzo trudny, ale niezwykle ważki i ważny temat. Ktoś może powiedzieć, po co w ogóle zajmować się takimi sprawami, co to da. Otóż to byłby wyraz wielkiej ignorancji.

   Jestem z pasji miłośnikiem historii, szczególnie Sandomierza i wiem jak potrzebne dla naszej tożsamości narodowej są takie badania w oparciu o źródła historyczne.

   Mam nadzieję, że zarówno obrady jak i pobyt w Sandomierzu będą dla Państwo satysfakcjonujące, czego z całego serca życzę.

   Dziękuję bardzo. - Mówił burmistrz Sandomierza.

   W skład programu konferencji wchodzą następujące prelekcje:

 • Dr Stanisław Koller (IPN w Warszawie), Służba archiwalna Wydziału II Biura Ewidencji Operacyjnej/Biura „C” MSW (1956–1990) w sprawozdaniach. Funkcjonariusze – archiwiści – członkowie partii.
 • Mgr Wiesław Kaczmarczyk (IPN w Warszawie), Wydarzenia polityczne lat 1967-1968 i ich wpływ na pracę archiwistów byłego Biura „C” MSW.
 • Dr Michał Kulecki (AGAD w Warszawie), Archiwum Główne Akt Dawnych w systemie archiwów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
 • Dr Tomasz Hajewski (AP w Katowicach), mgr Agnieszka Laskowska, Propagandowa rola Archiwum Państwowego w Katowicach w świetle uwarunkowań polityczno-ideologicznych okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
 • Mgr Elżbieta Czajka (AP w Łodzi), Udział archiwistów łódzkich w pracach polityczno-propagandowych w okresie Polski Ludowej
 • Dr Grażyna Trzaskowska (AP we Wrocławiu), Udział archiwów w Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w 1948 r. ze szczególnym uwzględnieniem Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
 • Dr Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk (IPN w Warszawie), Dokumenty propagandowe wytworzone przez Koła Rodzin Milicyjnych (1968-1989) przechowywane w Archiwum IPN w Warszawie. Ich charakter i zakres tematyczny.
 • Dr hab. Tomisław Giergiel (UMCS, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu), Akta więzienia w Sandomierzu 1944-1956 i ich przydatność do badań nad więziennictwem okresu komunistycznego w powojennej Polsce.
 • Kan. n. h. doc. Rimma Gabdarchakowna Szamstudinowa (Шамсутдинова Римма Габдархаковна), (Kazański Nadwołżański Uniwersytet Federalny), Prowincjonalne partyjne archiwum w warunkach rozwiniętego socjalizmu w latach 60.-70. XX wieku. Problemy gromadzenia i udostępniania. Na podstawie materiału aktowego Centralnego Archiwum Partyjnego Tatarskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (Провинциальный партийный архив в условиях развитого социализма 1960-1970-е гг. Проблемы комплектования и использования - на материале Единого партийного архива ТАССР).
 • Dr n. h. prof. Mara Szaukatowna Gubajdullina, kan. n. h. doc. Laura Tanirbergenowa Isowa (Губайдуллина Мара Шаукатовна, Исова Лаура Танирбергеновна), (Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabi w Ałmacie), Archiwa Ałmaty i Obwodu Ałmatyńskiego. Spojrzenie na historię europejskiej diaspory w Kazachstanie w świetle nowych źródeł (Архивы Алматы и Алматинской области: взгляд на историю европейской диаспоры в Казахстане в новых источниках).
 • Kan. n. h. Tatiana Nikołajewna Kandaurowa (Кандаурова Татьяна Николаевна), (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie) „Archiwa nie opisane – nie napisana historia”: praktyka systematyzacji akt organizacji wojenno-osiedleńczej («Архивы не описаныистория не написана»: практика систематизации материалов по военно-поселенной организации»). 
 • Leonid Mikołajewicz Wielichowski (Велиховский Леонид Николаевич), (emerytowany pracownik naukowy Galerii Tretiakowskiej w Moskwie), Retrospektywny przegląd pamiątek polskiej kultury, które przetrwały okres totalitarny w archiwach Federacji Rosyjskiej (Ретроспективный обзор памятников Польской культуры, хранящиеся в архивах Российской Федерации и переживших тоталитарный период).

  Do zorganizowania tej wyjątkowej konferencji o charakterze międzynarodowym przyczyniły się następujące jednostki: Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UMCS w Lublinie, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, Archiwum Państwowe w Lublinie, Miasto Sandomierz i Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Komitetowi organizacyjnemu konferencji przewodniczyli: prof. dr hab. Janusz Łosowski (UMCS) oraz dr hab. Mirosław Szumiło (IPN, UMCS). Sekretarzami wydarzenia byli dr hab. Tomisław Giergiel (UMCS, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu) oraz dr Tomasz Czarnota (UMCS).