W dniu 23 lutego 2021 r. została podpisana, przez Marcina Marca Burmistrza Sandomierza oraz przedstawiciela firmy wyłonionej w drodze przetargu, umowa na zadanie inwestycyjne pn. „Infrastruktura Systemów Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych” . 

 Zadanie polegające na wykonaniu Monitoringu Miasta Sandomierza wraz z Centrum Monitoringu realizowane będzie na podstawie: Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Oś VI „Rozwój miast” – RPOWŚ na lata 2014-2020.

  W projektowanym systemie przewidziano instalację 58 kamer umiejscowionych w 42 punktach kamerowych. Punkty kamerowe wyposażone w jedną lub dwie kamery zlokalizowane będą na budynkach, słupach oświetlenia, słupach linii energetycznych niskiego napięcia bądź na nowych, przewidzianych do montażu dedykowanych słupach.

  W ramach zadania zostaną wykonane również dwa wynośne stanowiska monitoringu (WSM) umiejscowione w KP Policji oraz Straży Miejskiej – wyposażone w stację roboczą oraz jeden monitor.

 Kolejnym etapem realizacji inwestycji będzie stworzenie centrum monitoringu wyposażonego w 6 szt. 50” monitorów. Ponadto do bieżącej obsługi systemu przewidziano dwa monitory 24”.

   Wartość całości zadania będzie opiewać na kwotę 1 566 995,40 zł brutto, w tym dofinansowanie sięgnie kwoty 292 000,00 zł brutto.