Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2018 roku

Burmistrz Sandomierza

ponownie zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. tekst jedn. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej

do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Informacje ogólne:
1. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego          i o wolontariacie (Dz. U. tekst jedn. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w roku 2018.
2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowych winni spełniać następujące oczekiwania:
1) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tekst jedn. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
2) mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,
3) przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych na zasadach nieodpłatności.

Zadania Komisji Konkursowych:
1. Ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym poprzez dokonanie analizy ofert na podstawie formularza indywidualnej oceny oferty z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie oraz w Regulaminie prac komisji konkursowej.
2. Proponowanie rozdziału  środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.
3. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Sandomierza.

Do Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert zostanie powołanych przez Burmistrza Sandomierza, jako organ administracji publicznej ogłaszający otwarte konkursy ofert, dwóch członków spośród osób zgłoszonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego          i o wolontariacie. 

Miejsce składania zgłoszeń:
Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27 – 600 Sandomierz, bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (Plac Poniatowskiego 3) lub elektronicznie (skan zgłoszenia)  na adres agata.krol@um.sandomierz.pl. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.sandomierz.pl lub w Referacie Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (Plac Poniatowskiego 1, pok. 107). 

Termin składania zgłoszeń: do dnia 20 listopada 2017 r., do  godz. 16.00 (w przypadku zgłoszeń nadsyłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną decyduje data ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu).

                                                                                                                                                                                 Burmistrz Sandomierza

                                                                                                                                                                                mgr Marek Bronkowski 

Formularz zgłoszeniowy