W  związku z podjęciem w dniu 30 marca 2017 r. przez Radę Miasta Sandomierza Uchwały Nr XXXIX/485/2017 w sprawie opłaty miejscowej (obowiązującej od dnia 28 kwietnia 2017 r.) informujemy, iż do obowiązków inkasentów wskazanych w wyżej wymienionej uchwale należy:

  • pobranie należnej opłaty miejscowej od osób przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie miasta Sandomierza w wysokości  2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

   Zgodnie z art. 17 ust.2 Ustawy o podatkach i popytach lokalnych ( Dz. U z 2016 poz.716 ) opłaty miejscowej nie pobiera się:

  • pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • od osób przebywających w szpitalach;
  • od osób niewidomych i ich przewodników;
  • od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
  • od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

- terminowe odprowadzenie pobranej opłaty na rachunek gminy Sandomierz w Banku Spółdzielczym  w Sandomierzu nr  27 9429 0004 2001 0000 1300 0006 do 10 dnia miesiąca po zakończeniu miesiąca.  

Za pobór opłaty miejscowej ustalone jest wynagrodzenie w wysokości 20% pobranych kwot opłaty. Wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacane będzie w terminie 30 dni od dnia w którym złożono poprawnie fakturę lub rachunek.

Inkasent na pobraną opłatę miejscową zobowiązany jest wydać pokwitowanie w formie stosowanych przez siebie programów komputerowych lub na drukach kwitariuszy przychodowych pobranych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu.  


W przypadku wydawania pokwitowania w formie wydruków stosowanych przez siebie programów komputerowych inkasent zobowiązany jest przedstawić zestawienie opłat pobranych w danym miesiącu zawierające:

1. nazwisko i imię oraz miejsce zamieszkania

2. nazwę obiektu, w którym osoba jest zakwaterowana,

3. ilość dni pobytu

4. kwotę jaka została uregulowana z wyszczególnieniem daty wpłaty

Szczegółowe informacje odnośnie stosowania Uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej inkasent może uzyskać pod nr tel. 15 644-01-33 lub 15 644-01-11

Materiały do pobrania:

UCHWAŁA W SPRAWIE OPŁATY MIEJSCOWEJ

(1) Uchwała w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej

(2) Uchwała w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej