Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Sandomierza

Nr 252/2018/G z dnia 11 grudnia 2018 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Błonie stanowiących własność Gminy Sandomierz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wpisanych do księgi wieczystej Nr KI1S/00052165/6

  • dz. nr 209/5 o pow. 0,0860 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 69.400,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 7.000,00 zł płatne najpóźniej do dnia 10.01.2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3.
  • dz. nr 209/6 o pow. 0,0816 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 72.700,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 8.000,00 zł płatne najpóźniej do dnia 10.01.2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 05.11.2018 r.

Przeznaczenie w mpzp osiedla „Kamień Plebański” podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uzupełniające – usługi nieuciążliwe zlokalizowane w zabudowie jednorodzinnej, w tym z zakresu turystyki.

Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości,zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości ( osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności ustawowej) lub oświadczenie,że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności.

Kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w BS Sandomierz 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Sandomierza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości pokrywa kupujący.

Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa tel./15 8154145, lub 15 8154121/,

www.sandomierz.pl, www.bip.um.sandomierz.pl

e-mail: barbara.rajkowska@um.sandomierz.pl, edyta.duma@um.sandomierz.pl

Warunki przetargu, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Sandomierza www.bip.um.sandomierz.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miejskim Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1 pokój 105.


Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec