Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Gminy Sandomierz:

Nieruchomość składająca się z działki nr ewid. 1104/2 oraz części działek o nr ewid. 1104/1 i 1328 obr. Sandomierz Lewobrzeżny (przy ul. Melchiora Bulińskiego) o łącznej powierzchni  1702 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 85 m2 oraz obiektem budowlanym o pow. użytkowej 102 m2 znajdującym się w obrębie działki sąsiedniej, przeznaczonymi do remontu i adaptacji. 

- okres dzierżawy: czas nieoznaczony;

- przeznaczenie; działalność komercyjna;

- cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego (bez VAT): 2 298,13 zł/1 miesiąc;

- minimalne postąpienie – 100 zł;

- wadium – 3 000 zł;

Uwagi:

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji o wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS za dany rok ogółem.

Wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca własnym kosztem i staraniem wykona prace adaptacyjne – remontu budynku oraz obiektu budowlanego, przystosowując je do prowadzenia działalności komercyjnej po uprzednim uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Podczas wykonywania remontu obiektów wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca będzie płacił obniżony miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 85,10 zł + 23% VAT. W trakcie umowy dzierżawy lub po jej rozwiązaniu wydzierżawiający nie zwróci dzierżawcy kosztów poniesionych w związku z remontem tych obiektów. Termin wykonania remontu przez dzierżawcę wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy dzierżawy, pod rygorem jej rozwiązania z przyczyn dzierżawcy.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przy Pl. Poniatowskiego 3.

Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób, oraz dowód wpłacenia wadium z dopiskiem „przetarg-dzierżawa ul. Bulińskiego”. Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Banku Spółdzielczego, nr rachunku 59 9429 0004 2001 0000 1300 0012 najpóźniej do dnia 23 lutego 2018 r. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Do ustalonej w wyniku przetargu kwoty czynszu dzierżawnego dolicza się 23% VAT.

W wypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy – wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UM w Sandomierzu

pl. Poniatowskiego 1 pok. 104 i 106 tel. 015/815 41 21 i 15/815 41 24