Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, na starostów nałożony jest obowiązek prowadzenia publicznego rejestru nieruchomości, zwanego Ewidencją gruntów i budynków. Rejestr ten zawiera informacje o gruntach, budynkach i lokalach, a dane w nim zawarte są niezbędne w wielu aspektach funkcjonowania miasta, stanowią bowiem podstawę do: planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych. Jak widać dane ewidencyjne mają duże znaczenie, dlatego ważne jest, aby były one aktualne. Aktualizacja dokonywana jest na dwa sposoby:

1) z urzędu oraz

2) przez zgłoszenie właścicieli lub osób władających nieruchomościami.

W pierwszym przypadku zmiany danych związane ze sprzedażą, darowizną, dziedziczeniem nieruchomości itp. ujawniane są na podstawie dokumentów przesyłanych do ewidencji przez sądy, kancelarie notarialne oraz inne organy.

Druga forma zgłoszenia to bezpośrednia informacja od właściciela, który ma obowiązek dokonać zgłoszenia zmian w ewidencji w ciągu 30 dni. Ustawodawca w art. 48 Ustawy przewidział nawet karę grzywny dla osób, które nie dopełniają obowiązku zgłoszenia zmiany danych ewidencyjnych do urzędu! A co należy zgłosić? Każdą zmianę, wynikająca np. z podziałów nieruchomości, budowy lub rozbiórki budynków, zmianę sposobu użytkowania gruntów, zmianę nazwiska, adresu zamieszkania właściciela nieruchomości (władającego).

Z danych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wynika, iż w Sandomierzu właściciele nieruchomości często nie zgłaszają zmian, dotyczących rozbiórki, budowy budynku, sposobu użytkowania gruntów, a nawet zmian w danych właściciela. Przynosi to negatywne skutki dla podmiotów, wykorzystujących dane ewidencyjne oraz konsekwencje karne dla właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku.

Urząd Miasta przypomina właścicielom o obowiązku zgłaszania wszelkich zmian w ewidencji gruntów.

Zgłoszenia należy dokonać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przy ulicy Mickiewicza 34.