Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wprowadzając założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, opracowało i uruchomiło drugą edycję konkursu Pakiet dla średnich miast, skierowanego również do Sandomierza.

  Projekt ukierunkowany jest na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi. Dotyczy on miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich.

  Biorąc powyższe pod uwagę zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych źródeł finansowania i ubiegania się o dotacje w ramach następujących konkursów, skierowanych tylko i wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą:

1. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW), działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa – link: http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-1-3-1-popw-rok-2018

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), działanie 3.2 Wdrożenie wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek – link: http://poir.parp.gov.pl/miasta-srednie-2018/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-i-nabor-2018-miasta-srednie