Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.,ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz powołując się na Decyzję nr KR.RET.070.235.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego ,, Wody Polskie” w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ogłasza, że w okresie od dnia 26 maja 2018 r. do dnia 25 maja 2021 r. na terenie gminy Sandomierz będą obowiązywać następujące ceny zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena /stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca

Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca

Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca

1

Grupa I GOSPODARSTWA DOMOWE.

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej bezpośrednio dla zaspakajania potrzeb socjalno- bytowych w ramach gospodarstw domowych lub pośrednio w ramach prowadzonej działalności na rzecz tych gospodarstw. Do tej grupy zalicza się w szczególności: mieszkańców domów jednorodzinnych, mieszkańców domów wielorodzinnych, mieszkańców wspólnot mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły i przedszkola, publiczne podmioty lecznicze, obiekty administrowane przez Urząd Miejski w Sandomierzu, obiekty kultu religijnego oraz odbiorcy rozliczani zgodnie z art. 22 Ustawy oraz na podstawie odrębnych umów.

Cena w zł za 1m3 dostarczonej wody

3,43

3,43

3,43

Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

Opłata stała

abonamentowa

zł /odb/miesiąc

3,69

3,69

3,69

Odbiorcy usług korzystający z lokalu budynku wielolokalowym

Opłata stała

abonamentowa

zł /odb/miesiąc

3,30

3,30

3,30

Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody

Opłata stała

abonamentowa

zł /odb/miesiąc

2,98

2,98

2,98

2

Grupa II, ODBIORCY POZOSTALI. 

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, jak również jednostki strefy budżetowej (policja, wojsko i inni) oraz pozostali nie wymienieni w pierwszej grupie taryfowej. Do tej grupy zalicza się między innymi: podmioty gospodarcze, niepubliczne podmioty lecznicze, użytkowników ogródków działkowych, osoby i podmioty budujące domy.

Cena w zł za 1m3 dostarczonej wody

3,52

3,52

3,52


Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Opłata stała

abonamentowa

zł /odb/miesiąc

3,69

3,69

3,69

Odbiorcy usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym

Opłata stała

abonamentowa

zł /odb/miesiąc

3,30

3,30

3,30

Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody

Opłata stała

abonamentowa

zł /odb/miesiąc

2,98

2,98

2,98

Wysokość cen i stawek opłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena /stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca

Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca

Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca

1

Grupa I , Wszyscy odbiorcy usług

Cena w zł za 1m3 odprowadzonych ścieków

5,42

5,77

6,12

Odbiorcy usług rozliczani na postawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

Opłata stała

abonamentowa

zł /odb/miesiąc

3,69

3,69

3,69

Odbiorcy usług rozliczani zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego

Opłata stała

abonamentowa

zł /odb/miesiąc

3,69

3,69

3,69

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT.