Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Sandomierza

Nr 140/2018/G z dnia 16 sierpnia 2018r.

                                                                                                 Burmistrz Miasta Sandomierza

        Ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej stanowiących własność Gminy Sandomierz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wpisanych do księgi wieczystej Nr KI1S/00038143/2.

1. dz. nr 1027/17 o pow. 0,1840 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 157.000,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 16.000,00 zł płatne najpóźniej do dnia 18.09.2018r. na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2018r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3.

2. dz. nr 1027/23 o pow. 0,1408 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 126.000,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 13.000,00 zł płatne najpóźniej do dnia 18.09.2018r. na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2018r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 29.06.2018r.

Przeznaczenie w mpzp osiedla „Kruków” podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, uzupełniające – usługi nieuciążliwe, urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, zieleń i obiekty małej architektury.

Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości ( osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności ustawowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności.

Kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w BS Sandomierz 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Sandomierza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości pokrywa kupujący.

Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa tel./15 8154145, lub 15 8154121/,

www.sandomierz.pl, www.bip.um.sandomierz.pl

e-mail: barbara.rajkowska@um.sandomierz.pl, edyta.duma@um.sandomierz.pl

Warunki przetargu, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Sandomierza www.bip.um.sandomierz.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miejskim Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1 pokój 105.

                                                                                                                     Burmistrz Sandomierza

                                                                                                                         Marek Bronkowski