Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Sandomierza

Nr 139/2018/G z dnia 16 sierpnia 2018 r

                                                                                                               Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sandomierzu przy ul. Żydowskiej 6c, oznaczonej nr ewid. działek: 63/2 i 1081/8 o pow. łącznej 0,0218 ha, stanowiącej własność Gminy Sandomierz, wpisanej do księgi wieczystej Nr KI1S/00096282/2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowo-biurowym o powierzchni użytkowej 171,82 m2

Przeznaczenie nieruchomości – brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza nieruchomość położona jest na obszarze określonym symbolem 1 MWU – teren zabudowy wielorodzinnej z usługami ( obszar Starego Miasta w strefie ochrony konserwatorskiej A)-funkcja dominująca mieszkalnictwo wielorodzinne z usługami nieuciążliwymi, funkcja uzupełniająca –usługi nieuciążliwe. Nieruchomość położona jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską, wobec czego prace remontowo-adaptacyjne oraz zagospodarowania terenu wymagają uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 14.08.2018r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 680.000,00zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Minimalne postąpienie – 1%

Wadium w pieniądzu w kwocie 70.000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) płatne najpóźniej do dnia 11 października 2018r. (włącznie) na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr: 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2018r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3.

Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności.

Kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności. Pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w BS Sandomierz 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Sandomierza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości pokrywa kupujący.

Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa tel./15 8154121, lub 15 8154145/,

www.sandomierz.pl www.bip.um.sandomierz.pl

e-mail: barbara.rajkowska@um.sandomierz.pl, edyta.duma@um.sandomierz.pl

Warunki przetargu, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Sandomierza www.bip.um.sandomierz.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miejskim Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1 pokój 105.

                                                                                                                                         Burmistrz Sandomierza

                                                                                                                                             Marek Bronkowski