Informacja

                                                                                      Burmistrza Sandomierza

o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Do wszystkich sandomierskich klubów, stowarzyszeń i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie

miasta Sandomierza

Informuję, iż w związku z pracami nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (zwanej dalej: Uchwałą), począwszy od dnia 8 sierpnia 2018 roku prowadzone będą konsultacje dotyczące tegoż projektu Uchwały.

W związku z powyższym serdecznie Państwa zapraszam do czynnego udziałuw konsultacjach.

Uwagi i opinie co do projektu Uchwały można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (Plac Poniatowskiego 3) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:agata.krol@um.sandomierz.plw terminie 30 dni, tj. do dnia 08.09.2018 roku Brak uwag lub opinii w przedmiocie projektu Uchwały oznaczać będzie jego akceptację.

Wyniki konsultacji opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

W załączeniu projekt Uchwały.

                                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                              Burmistrz Sandomierza

                                                                                                                                              mgr Marek Bronkowski

projekt uchwały do pobrania