30 marca 2017 roku, po zasięgnięciu opinii Prezesa UOKiK, Rada Miasta Sandomierza uchwaliła przepisy dotyczące udzielania dotacji w zakresie wymiany starego źródła ciepła na nowe – ekologiczne (zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych) w tym na:

 1. gazowe kotły centralnego ogrzewania,
 2. olejowe kotły centralnego ogrzewania na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 3. zasobniki do ciepłej wody użytkowej współpracujące wyłącznie z nowo zainstalowanym kotłem centralnego ogrzewania.
 4. kotły na paliwa stałe (węgiel, biomasa) klasy 4 i wyższej według normy PN-EN 303-5-2012,
 5. przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, poprzez wymiennikowy węzeł cieplny (zakup i montaż wymiennikowego węzła cieplnego).

Dofinansowaniem objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe nie starsze niż 2 lata i zamontowane po raz pierwszy.

Podmiotami uprawnionymi do pozyskania dotacji są:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy.

Dotacja nie przysługuje do przenośnych źródeł energii, podgrzewaczy przepływowych i podgrzewaczy pojemnościowych elektrycznych czy gazowych nie współpracujących z kotłami centralnego ogrzewania oraz do tradycyjnych kotłów rusztowych, których nośnikiem energii jest węgiel, koks lub miał węglowy (kotły ze spalaniem górnym, kotły ze spalaniem dolnym).

Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie wniosku o przyznanie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska, który powinien zawierać:

 1. dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa wspólnoty mieszkaniowej, telefon kontaktowy, NIP, PESEL lub REGON),
 2. miejsce przeprowadzonej inwestycji - dokładny adres,
 3. zestawienie wydatków poniesionych na inwestycję,
 4. inne wymienione niżej załączniki takie jak:
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku: akt własności mieszkania/domu lub w przypadku najemców zgodę właściciela, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę zarządu wspólnoty dotyczącą zmiany systemu grzewczego;
  • protokół odbioru instalacji grzewczej (o ile przepisy tego wymagają);
  • umowę z dostawcą medium grzewczego (o ile przepisy tego wymagają);
  • dokumenty świadczące o poniesionych kosztach: rachunki, faktury VAT lub noty obciążeniowe w sytuacji gdy właściciel budynku lub lokalu mieszkalnego wniesie dopłatę do wytworzenia węzła cieplnego;
  • w uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu faktycznego, takie jak np.: opinia kominiarska, pozwolenie na budowę instalacji gazowej wraz z projektem;
  • dokument stwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu. Termin składania wniosków w 2017 roku:  od maja do 30 września 2017 r

Wysokość dofinansowania została ustalona według następujących zasad:

 1. jednorazowa dotacja w wysokości do 30 % łącznej wartości kosztów, nie więcej niż 2.000 zł (dwa tysiące złotych) - dla osób fizycznych,
 2. jednorazowa dotacja w wysokości do 30 % łącznej wartości kosztów, nie więcej niż 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) - dla wspólnot mieszkaniowych,
 3. jednorazowa dotacja w wysokości do 30 % łącznej wartości kosztów, jednak nie więcej niż 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) - dla pozostałych podmiotów tj. osób prawnych lub przedsiębiorców z terenu Gminy Miejskiej Sandomierz.

Aktualnie Uchwała jest sprawdzana przez organy nadzorcze i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Tam będzie dostępny pełny tekst uchwały oraz na stronie BIP UM w Sandomierzu. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabory wniosków dla zadań realizowanych w 2017 roku.

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczki oraz dotacji.

Decyzja o dofinansowaniu zostanie podjęta po dostarczeniu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.

Przypominamy, iż typy zadań, forma i warunki dofinansowania, typ beneficjenta, mogącego ubiegać się o środki, koszty kwalifikowane, określone są dla poszczególnych priorytetów dziedzinowych w „Szczegółowych warunkach otrzymania pomocy finansowej” oraz „Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach”, stanowiących załącznik do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach", które mają zastosowanie do umów zawieranych na podstawie wniosków złożonych po dniu 1 stycznia 2017 r. lub we właściwych programach dedykowanych:

 • dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” – EDYCJA II,
 • „Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków” – EDYCJA II.

Wyżej wymienione dokumenty, jak również wzory wniosków dla poszczególnych priorytetów Funduszu www.wfos.com.pl

Za termin dostarczenia dokumentów do WFOŚiGW w Kielcach uznaje się datę ich wpływu do biura Funduszu w godzinach jego pracy.

W przypadku wystąpienia problemów w wypełnianiu dokumentów, istnieje możliwość konsultacji z pracownikami WFOŚiGW w Kielcach.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
dr inż. Marek Gos


Odbiór nieczystości ciekłych 

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości. 

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy/gminnej jednostki organizacyjnej Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12

27 – 600 Sandomierz

2. SanTa – EKO Sp. z o.o. ul. Portowa 24

27 – 600 Sandomierz

3. F.H. U. „ Brody” Włodzimierz Broda ul. Kolejowa 6, 27-620 Dwikozy
4.

Firma Usługowo- Transportowa Krzysztof Kasperski

Trześń ul. Gorzycka 32, 39-432 Gorzyce
5.

WC Serwis Sp. z o.o.

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
6.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
7. Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
8.

F. H. U. „ Mały” Chmiel Grzegorz

Mściów 45, 27-600 Sandomierz
9. Firma „Marycha” Gaz Group Andrzej Kondrat

Gierlachów 74, 27-600 Sandomierz

Odnośniki do wydziałów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

Sieć wodociągowa

Sieć kanalizacyjna


Więcej informacji znajduje się w załączniku poniżej:

Informacje