Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabory wniosków dla zadań realizowanych w 2017 roku.

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczki oraz dotacji.

Decyzja o dofinansowaniu zostanie podjęta po dostarczeniu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.

Przypominamy, iż typy zadań, forma i warunki dofinansowania, typ beneficjenta, mogącego ubiegać się o środki, koszty kwalifikowane, określone są dla poszczególnych priorytetów dziedzinowych w „Szczegółowych warunkach otrzymania pomocy finansowej” oraz „Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach”, stanowiących załącznik do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach", które mają zastosowanie do umów zawieranych na podstawie wniosków złożonych po dniu 1 stycznia 2017 r. lub we właściwych programach dedykowanych:

  • dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” – EDYCJA II,
  • „Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków” – EDYCJA II.

Wyżej wymienione dokumenty, jak również wzory wniosków dla poszczególnych priorytetów Funduszu www.wfos.com.pl

Za termin dostarczenia dokumentów do WFOŚiGW w Kielcach uznaje się datę ich wpływu do biura Funduszu w godzinach jego pracy.

W przypadku wystąpienia problemów w wypełnianiu dokumentów, istnieje możliwość konsultacji z pracownikami WFOŚiGW w Kielcach.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
dr inż. Marek Gos


Odbiór nieczystości ciekłych 

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości. 

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy/gminnej jednostki organizacyjnej Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12

27 – 600 Sandomierz

2. SanTa – EKO Sp. z o.o. ul. Portowa 24

27 – 600 Sandomierz

3. F.H. U. „ Brody” Włodzimierz Broda ul. Kolejowa 6, 27-620 Dwikozy
4.

Firma Usługowo- Transportowa Krzysztof Kasperski

Trześń ul. Gorzycka 32, 39-432 Gorzyce
5.

WC Serwis Sp. z o.o.

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
6.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
7. Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
8.

F. H. U. „ Mały” Chmiel Grzegorz

Mściów 45, 27-600 Sandomierz
9. Firma „Marycha” Gaz Group Andrzej Kondrat

Gierlachów 74, 27-600 Sandomierz

Odnośniki do wydziałów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

Sieć wodociągowa

Sieć kanalizacyjna


Więcej informacji znajduje się w załączniku poniżej:

Informacje