Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia na ulicy Holowniczej w Sandomierzu (2017-2018)”.

Zakres robót obejmuje:

  • budowę linii kablowo – napowietrznej oświetlenia ulicznego ulicy Holowniczej
    w Sandomierzu.

Przedmiot zamówienia określony jest na podstawie posiadanej dokumentacji w skład której wchodzi:

  • projekt budowlany,
  • przedmiar robót,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

stanowiącej załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://bip.um.sandomierz.pl/index.php?gid=296&grp=...