ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zadanie pn. Modernizacja ul. Spokojnej w Sandomierzu”.

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Sandomierz

Adres: Pl. Poniatowskiego 3

Telefon/faks: 15-815-41-00 / 15-815-41-01

Strona www: www.sandomierz.pl

Adres e-mail: sekretariat@um.sandomierz.pl

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zgodnie z art. 4 ust. 8 – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Modernizacja ul. Spokojnej w Sandomierzu”.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://bip.um.sandomierz.pl/index.php?gid=296&grp=...