Zakres robót obejmuje m.in.:

Część architektoniczna:

1. Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, układanie nawierzchni z płyt chodnikowych brukowych płukanych o wymiarach 60x60x6 lub 50x50x7 w ciągu ul. Koseły ( powierzchnia ok. 365 m 2).2. Zagospodarowanie terenu z obiektami małej architektury – salon miejski w skład którego wchodzą urządzenia ze stali nierdzewnej takie jak.: donice – szt. 9, ławki – szt.3, hamak – szt.1, stolik z ławką – szt.1.

3. Zagospodarowanie zielenią:

-prace przygotowawcze na powierzchni ok. 725 m2,-założenie zieleni: drzewa liściaste – 9 szt., krzewy liściaste i iglaste – ok. 1095 szt., trawyozdobne- ok. 266 szt., byliny – ok. 834 szt., rośliny cebulowe – ok. 96 szt.-ułożenie agrowłókniny i wysypanie kory na powierzchni około 725 m 2.

Część instalacyjna:

1. Montaż i uruchomienie telewizji dozorowej poprzez instalację 4 kamer na istniejących słupach oświetleniowych oraz instalację rejestratora – urządzenia do cyfrowego zapisu obrazuw pomieszczeniu istniejącej toalety.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: 

http://bip.um.sandomierz.pl/index.php?gid=296&grp=80d65dcbe68862f917f6839b3de62b8d&ver=1#menuscroll

Ww. zadanie realizowane będzie w ramach Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza

– miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”, współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania

6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Oś VI „Rozwój miast” – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.