ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na zadanie pn. „Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Żółkiewskiego w Sandomierzu”.

 • Dane dotyczące Zamawiającego:
 • Tryb udzielania zamówienia:
 • Opis przedmiotu zamówienia:
 • Termin wykonania zamówienia:
 • Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:
 • Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów :
 • Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:
 • Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
 • Miejsce i termin złożenia ofert:
 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
 • Załączniki do zaproszenia ofertowego:

Nazwa: Gmina Sandomierz

Adres: Pl. Poniatowskiego 3

Telefon/faks: 15-815-41-00 / 15-815-41-01

Strona www: www.sandomierz.pl

Adres e-mail: sekretariat@um.sandomierz.pl

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zgodnie z art. 4 ust. 8 – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Żółkiewskiego w Sandomierzu”.

Zakres robót obejmuje:

Wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Żółkiewskiego w Sandomierzu.Przewiduje się lokalizację nowych słupów oświetleniowych oraz kabla zasilającego w miejscu istniejącego oświetlenia ulicznego.

Przedmiot zamówienia określony jest na podstawie posiadanej dokumentacji w skład której wchodzi

m. in.:

 • dokumentacja projektowa budowlano - wykonawcza
 • przedmiar robót,
 • odkrywki mechaniczne istniejących ciągów kablowych;
 • wykonanie ewentualnych przekopów ręcznych;
 • zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej;
 • montaż nowej instalacji elektrycznej podziemnej;
 • montaż słupów oświetleniowych;

-- specyfikacja techniczna

stanowiącej załącznik nr 1 do zaproszenia oraz projektu umowy – załącznik nr 4 do zaproszenia.

Rodzaje planowanych prac:

--podłączenie instalacji.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 3-letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia z Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz / lub zmiany) treści Zaproszenia. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/uzupełnienia stają się częścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.

- rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy,

- zakończenie robót: do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

 • formularz oferty (wg zał. nr 2 do Zaproszenia),
 • kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej,
 • do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis
  z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
 • Oświadczenie, iż osoba (kierownik robót), która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia instalacyjno – inżynieryjne w zakresie instalacji elektrycznych oraz wpis do właściwej izby samorządu zawodowego (zał. nr 3 do Zaproszenia).

Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu:

- kserokopię uprawnień do kierowania robotami w specjalności instalacyjno –inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych oraz kserokopię zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego kierownika robót. Dokumenty winny być aktualne na dzień składania ofert i podpisaneza zgodność z oryginałem.

- oświadczenie, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej zamówieniem.

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższe wymagania, jeżeli załączy do oferty wymienione dokumenty i oświadczenia zgodne z pkt. 5 niniejszego zaproszenia, aktualne na dzień składania ofert
i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Ocena spełniania zostanie dokonana wg formuły „spełnia-bądź nie spełnia”.

 • Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
 • Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
 • Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- w sprawach procedury: Joanna Pawelczyk tel. +48 15 81 54 132, Grzegorz Flejszar tel. +48 15 81 54 208,

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Krzysztof Kwieciński tel. +48 15 81 54 137, Piotr Maszczak , fax: +48 15 81 54 101, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 800-1600.

Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium – cena 100%.

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.

 • Miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3
 • Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 21.08.2018 r. do godz. 10.00.
 • Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego Zaproszenia; Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia w formie elektronicznej lub faxem.
 • Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
 • Cena w formularzu oferty winna być wyrażona cyfrowo i słownie i obejmować całość zamówienia.
 • O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „porównania cen” Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia o wynikach przetargów” – stosownej informacji.

Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz oraz opisane:

Oferta na zadanie pn. „Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Żółkiewskiegow Sandomierzu”

Oznaczenie sprawy: Or.271.2.22.2018.GFL

Nie otwierać przed dniem 21.08.2018 r. godz. 10.30.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sandomierz z siedzibą Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Sandomierza – Marka Bronkowskiego,
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
  Może Pan/Pani skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  e-mail:marzena.wieczorek@um.sandomierz.pllub pod numerem tel. 15 81 54 196
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie: postępowanie poniżej 30 000 euro prowadzone w trybie „porównanie cen” na zadanie pn. „Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Żółkiewskiego w Sandomierzu” , znak sprawy: Or.271.2.22.2018.GFL Tryb niepodlegający Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zgodnie z art. 4 ust. 8 – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonejw złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 103/2016/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu i jednostkach nieposiadających osobowości prawnej podległych Gminie Sandomierz oraz Zarządzenia nr 204/2017/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu i jednostkach nieposiadających osobowości prawnej podległych Gminie Sandomierz.

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_____________________

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniudo przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 1. Dokumentacja techniczna.
 2. Formularz oferty.
 3. Oświadczenie.
 4. Projekt umowy