Przedmiotem zamówienia w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jest przedsięwzięcie pn.„Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratusza na Rynku w Sandomierzu”, realizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę (Decyzja nr 250/16 z dnia 14.06.2016 r.) jako zadanie inwestycyjne polegające na remoncie pomieszczeń parteru Ratusza w Sandomierzu na działce nr ewid.1135/1 przy ul. Rynek 1.


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Zał. 1 Druk oferty

Zał. 2 Oświadczenie

Zał. 3 oświadczenie - Grupa kapitałowa

Zał. 4 wykaz robót

Zał. 5 wykaz osób

Zal. 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Zał. 7 Oświadczenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://bip.um.sandomierz.pl/index.php?gid=296&grp=...