I Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza

            Mając na uwadze potrzebę podmiotów zainteresowanych podjęciem działań 
w zakresie m.in. termomodernizacji budynków, wymiany stolarki okiennej, czy ogrzewania lub oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie a także w dziedzinie transportu niskoemisyjnego czy wykorzystywania odnawialnych źródeł energii np. instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła, podjęto czynności zmierzające do aktualizacji dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza.

            W związku z powyższym zwracamy się do zainteresowanych instytucji, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych oraz wszystkich podmiotów zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć.

            Przekazane informacje o planowanych działaniach/przedsięwzięciach będą podstawą do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz zmiany uchwały, którą dokument został przyjęty do realizacji.

Kto może zgłaszać działania do  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

Interesariuszami mogą być m.in.:

 • wspólnoty mieszkaniowe
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • szkoły wyższe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • instytucje oświatowe i opiekuńcze,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • grupy producentów rolnych,
 • organizacje pozarządowe,
 • partnerstwa wymienionych podmiotów.

Jakie działania można zgłaszać do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza?

            Działania realizowane na terenie Miasta Sandomierza, dotyczące m.in. termomodernizacji budynków, wymiany stolarki okiennej, czy ogrzewania lub oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie. Wnioski mogą dotyczyć również transportu niskoemisyjnego oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii np. instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła.

Planowany harmonogram I Aktualizacji:

 • 15 listopada – przyjmowanie zgłoszeń
 • 30 listopada – przygotowanie projektu dokumentu
 • 1 grudnia 2016 – 30 stycznia 2017r. – procedura uzyskania opinii w sprawie przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
 • Luty 2017 – podjęcie uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Miasta Sandomierza.

Powyższe terminy stanowią przewidywany harmonogram I Aktualizacji przedmiotowego dokumentu r.  W przypadku braku zgłoszeń w wyznaczonym terminie przyjmowania wniosków, aktualizacja dokumentu nie będzie dokonywana. Przewidywane terminy kolejnej aktualizacji PGN będą umieszczone na przedmiotowej stronie.

Link do formularza zgłoszeniowego

Zgłaszanie działań do PGN

            W celu zgłoszenia działania/przedsięwzięcia należy wypełnić poniższy formularz
i złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

Jednocześnie informujemy, iż zgłoszenie działania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie gwarantuje otrzymania dofinansowania, stanowi jednak podstawę ubiegania
się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w wielu programach krajowych i europejskich.

Zgłaszane zadania realizowane ze środków finansowych Gminy Miejskiej Sandomierz, powinny być ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Pliki do pobrania: