Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 stycznia 2018 roku dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla trzeciej aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”.TREŚĆ OBWIESZCZENIA:

Sandomierz, 9 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 9 stycznia 2018 roku

   Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla trzeciej aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”.

Na podstawie art. 48 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla trzeciej aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”.

W oparciu o zapisy art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Sandomierza w dniu 02.10.2017 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

W odpowiedzi na wniosek:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem nr WPN-II.410.263.2017.MK z dnia 08.01.2018 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”.
  • Świętokrzyski Państwowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną  nr NZ.9022.5.200.2017 z dnia 02.01.2018r. uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”.

Podobnie jak pierwotna wersja dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza, co do której uzgodniono brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przedłożona III Aktualizacja nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko o których mowa w art. 49 ust. 1 li a ustawy, jak również w wyniku realizacji jego postanowień nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na środowisko.

Głównym celem zaktualizowanego dokumentu PGN dla miasta Sandomierza jest tak jak w przypadku jego pierwotnej wersji zaplanowanie realizacji zadań z ograniczenia zużycia energii finalnej, redukcji emisji CO2 oraz wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W planie przewiduje się zwiększenie wydajności oraz ograniczenie strat energii w kotłowniach budynków użyteczności publicznej. Dokument przewiduje zmianę kierunku preferowanych rozwiązań dotyczących ogrzewania indywidualnego z urządzeń emitujących duże ilości zanieczyszczeń na źródła odnawialne lub ograniczające niską emisję.

Działania przewidziane do realizacji w zaktualizowanym dokumencie Planu podobnie jak w wersji pierwotnej są spójne z działaniami określonymi w innych dokumentach strategicznych na poziomie międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim a także gminnym.

Dokument posiada charakter kierunkowy w zakresie planowania, który będzie realizowany w okresie perspektywicznym wg przyjętej Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej.

Zaktualizowany „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza” pozwoli na osiągnięcie celów zgodnych z postanowieniami pakietu klimatyczno-energetycznego. Plan promować będzie zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz racjonalizację zużycia energii, co w zasadniczy sposób przyczyni się m. in. do poprawy stanu środowiska naturalnego na obszarze miasta Sandomierz oraz ograniczy koszty ogrzewania i utrzymania obiektów na jego terenie. Realizacja planowanych przedsięwzięć nie powinna wpłynąć na zwiększanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska, ani spowodować wystąpienia oddziaływań skumulowanych. Działania wynikające z dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierz” nie powinny stanowić zagrożenia, jakie określono dla obszarów Natura 2000, zapisanych w Standardowych Formularzach Danych. Określone w Planie działania w żaden sposób nie będą negatywnie oddziaływać na inne obszary podlegające ochronie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza” zawiera również zapisy dotyczące Dyrektywy Ptasiej i ochrony ptaków podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych w budynkach.

Planowane przedsięwzięcia w ramach PGN nie spowodują żadnych istotnych strat w środowisku naturalnym. Nie przewiduje się powstania odpadów zaliczonych do grupy odpadów niebezpiecznych. Prace modernizacyjne nie spowodują zmian właściwości fizyczno- chemicznych wód podziemnych oraz zaburzeń w ich lokalnej cyrkulacji. Nie będą również miały wpływu na świat zwierzęcy i roślinny.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: