Gmina Miejska Sandomierz jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera – spoza z sektora przedsiębiorstw w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

    Uprawnione do składania ofert są m.in. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, partnerzy społeczni, instytucje kultury, jednostki administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego.

   Wykluczeni z przedmiotowego konkursu są przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjne/podmioty powiązane z Gminą Sandomierz.

   Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na obszarze rewitalizacji określonym w Programie Rewitalizacji dostępnym pod linkiem:

http://bip.um.sandomierz.pl/usr_files/0be3136ea9857ea668837cf95706cd4b_32/XXXVI_439_2016%20rewitalizacja.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera spoza sektora przedsiębiorstw.

Termin składania ofert: od  10.05.2017r. do 05.06.2017r. (do godz. 12:00)

Załączniki:

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie Burmistrza Sandomierza