Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Sandomierza (LPROM) jest dokumentem, którego wykonanie zakłada pobudzenie aktywności lokalnej społeczności na rzecz szeroko rozumianego rozwoju miasta, poprzez realizację zdefiniowanym w nim przedsięwzięć społeczno-gospodarczych. 
W przypadku ubiegania się o dofinansowanie w/w przedsięwzięć ze środków unijnych przeznaczonych na rewitalizację (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, oś priorytetowa „6”), dokument taki jest jednym z wymaganych załączników do wniosku aplikacyjnego.

LPROM po zakończeniu etapu konsultacji społecznych został uchwalony na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 10 października 2007 r.

Pliki do pobrania: