Projekt pn. „Program Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016 - 2023”

Cel projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza  na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki
i uwarunkowań Gminy Sandomierz.

Wartość projektu: 80 610,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 72 549,00 PLN

O rewitalizacji

Rewitalizacja to kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów.

Rewitalizacja - to pojęcie odnoszące się do wielu różnorodnych dziedzin, składających się na funkcjonowanie organizmu miejskiego. Są to między innymi sfery: społeczna, ekonomiczna, ekologiczna, jak również prawna i planistyczno - przestrzenna.

Rewitalizacja ma na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów, na których występują problemy w sferze społecznej, technicznej, gospodarczej lub środowiskowej. Przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023”. 

W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 28 grudnia 2016r.

Uwagi/sugestie można składać od 19.12.2016r. do 28.12.2016r.

·w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz (liczy się data wpływu)


FORMULARZ UWAG.doc

PR SANDOMIERZA 21.12.2016.pdf