Koty wolno żyjące czyli koty urodzone lub żyjące na wolności w otoczeniu człowieka w stanie dzikim (piwnice, zsypy, pustostany itp.) nie są zwierzętami bezdomnymi w myśl ustawy o ochronie zwierząt. W związku z powyższym nie należy  ich wyłapywać, wywozić (np. do schronisk) ani utrudniać im bytowania w danym miejscu poprzez zamykanie dostępu do schronień w terenie zabudowanym. W celu ograniczenia i kontroli populacji, zgodnie z przyjętym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnych zwierząt i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2016 r. , podejmowane są działania związane z opieką nad wolnożyjącymi kotami poprzez: pokrycie kosztów sterylizacji i kastracji, dokarmianie i zapewnienie opieki weterynaryjnej.

- Bezpłatna sterylizacja i kastracja:

Osoby opiekujące się kotami wolnożyjącymi (dzikimi), mogą zgłaszać się do Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, pok. 110 w celu zgłoszenia zwierząt do sterylizacji i kastracji oraz ewentualne leczenie kotów wolno żyjących. O skierowaniu zwierzęcia do zabiegu decyduje kolejność zgłoszenia, gdyż zabiegi prowadzone są do wyczerpania zaplanowanych środków budżetowych.

- Dokarmianie wolnożyjących kotów

Urząd Miejski w Sandomierzu zapewnia zakup karmy ze środków budżetowych gminy Sandomierz w celu dokarmiania kotów wolno żyjących, która rozdysponowywana jest wśród opiekunów kotów za pośrednictwem Sandomierskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt. W celu otrzymania karmy należy zwrócić się do SSPZ w celu zgłoszenia chęci dokarmiania kotów i otrzymania karmy.