Budżet Obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Sandomierza na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy. To środki pieniężne wyodrębniane w ramach budżetu Miasta Sandomierza przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców Sandomierza.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.
Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Sandomierza mechanizmów funkcjonowania Miasta.


Budżet obywatelski 2018

- harmonogram  –


Działanie

Termin

dyskusja mieszkańców na temat priorytetów rozwojowych

do 14 kwietnia 2017 r.

zgłaszanie projektów

od   14 kwietnia  do 5 maja 2017 r.

weryfikacja ogólna i szczegółowa zgłoszonych projektów

do 9 czerwca 2017 r.

przygotowanie przez Urząd Miejski w Sandomierzu list zweryfikowanych projektów

od 9 czerwca do 23 czerwca 2017 r.

losowanie kolejności projektów na listach

do 30.06.2017 roku

spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców

od 1.07. do 31.07. 2017 roku

głosowanie mieszkańców na projekty

od 1.08. do 31.08. 2017 roku

ogłoszenie listy projektów do realizacji

do 15.09.2017 roku

ewaluacja

prowadzona przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Na zadania objęte budżetem obywatelskim w projekcie budżetu Miasta Sandomierza na 2018 rok zarezerwowano kwotę 375 tysięcy złotych, która zostanie przeznaczona na:

  1. projekty małe – gdy koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty
    25 000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w Budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 75 000 złotych;
  2. projekty duże – gdy koszt realizacji pojedynczego zadania mieści się w granicach od 25 001 zł. do 150.000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w Budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 300 000 złotych.

Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Sandomierza, służąca ogółowi mieszkańców.
Inicjatywą obywatelską może być, w szczególności projekt zadania, takiego jak:

1.       budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej,

2.      działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,

3.      wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.