Krok 1 – zgłoszenie


  Pierwszym krokiem do zgłoszenia zadania jest zebranie poparcia co najmniej 15 mieszkańców Sandomierza, którzy ukończyli 18 lat. Muszą oni złożyć swój podpis na liście poparcia zadania, którą autor projektu musi załączyć do swojego zgłoszenia. Następnie konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Należy go wydrukować i złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3 lub wysłać drogą listowną na adres urzędu.
W przypadku wysyłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego. Zgłoszenia można dokonać także przez internet, przesyłając skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres: budzetobywatelski@um.sandomierz.pl.

O czym należy pamiętać zgłaszając zadanie do Budżetu Obywatelskiego?

   Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do rozwoju Miasta Sandomierza.
Inicjatywą obywatelską może być, w szczególności projekt zadania, takiego jak:

1. budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej,

2. działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,

3. wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.


  Projekt musi być zgodny z przepisami prawa oraz kompetencjami Miasta Sandomierza oraz umożliwiać korzystanie z efektu jego realizacji przez ogół mieszkańców.

  Zadania zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego podzielone są na dwie kategorie:
- projekty małe  - koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 25 000 zł,
projekty duże - koszt realizacji pojedynczego zadania mieści się w granicach od 25 001 zł. do 150.000 zł
W tym roku łączna kwota przeznaczona na PROJEKTY MAŁE to 75 000 zł, a na PROJEKTY DUŻE 300 000 zł.

  Realizacja projektu nie może przekraczać jednego roku (projekty będą realizowane w 2018 r.).
Należy pamiętać, że niektóre projekty tylko z pozoru wydają się proste do realizacji, a w rzeczywistości mogą wymagać szczególnego przygotowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości istnieje możliwość konsultacji z pracownikami urzędu, którzy pomogą określić realny czas realizacji.

W razie problemu z przygotowaniem formularza zgłoszeniowego można skontaktować się z pracownikami urzędu, wskazanymi w zakładce KONTAKT.

Zgłaszanie projektów od 14 kwietnia do 5 maja 2017 r..

Krok 2 - weryfikacja

  Każdy zgłoszony projekt musi przejść etap weryfikacji. Najpierw zostanie sprawdzone czy projekt złożono w terminie, czy wszystkie pola formularza wypełniono poprawnie i czy załączono komplet niezbędnych dokumentów. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie czy zadanie jest zgodne z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego oraz wymogami prawnymi. Dodatkowo zweryfikowany będzie koszt całej inwestycji, który podany został w formularzu. Jeżeli będzie on za wysoki lub za niski, zostanie poprawiony tak, aby odzwierciedlał faktyczne koszty.

   Jeżeli formularz zgłoszeniowy będzie zawierał błędy lub braki wówczas pracownicy Urzędu skontaktują się z autorem projektu w celu jego poprawienia.

Weryfikacja do 9 czerwca 2017 roku.

Krok 3 – publikacja list zweryfikowanych projektów

     Na podstawie wyników weryfikacji powstaną listy zadań dopuszczonych oraz zadań odrzuconych. Jeżeli projekt znajdzie się na liście zadań dopuszczonych oznacza to, że został zakwalifikowany do kolejnego etapu procedury Budżetu Obywatelskiego i zostanie poddany głosowaniu. Na liście zadań odrzuconych zostaną umieszczone zadania, które nie przeszły pomyślnie etapu weryfikacji.

Jeśli zadanie znalazło się na liście zadań dopuszczonych to najwyższy czas aby zastanowić się jak promować swój projekt, by na etapie głosowania zyskał jak największe poparcie. Wszystkie projekty (z wyłączeniem danych osobowych) zostaną zamieszczone na stronie: www.sandomierz.pl, aby każdy zainteresowany mógł się zapoznać z ich treścią.
Dalsze działania mające na celu promocję poszczególnych projektów zależą od osób zgłaszających zadania.

Krok 4 – promocja projektów poddanych pod głosowanie.

     Aby nieco ułatwić popularyzację pomysłów, przygotowany został plakat, który można pobrać, wypełnić własną treścią, a następnie wydrukować i rozpowszechnić.

Spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców od 1.07. do 31.07. 2017 roku


Głosowanie do 31 sierpnia 2017 roku
      Przez 31 dni, od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku, potrwa głosowanie.
Każdy mieszkaniec Sandomierza, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat będzie mógł oddać głos tylko raz na jeden projekt.

Głosować można na trzy sposoby: osobiście, listownie i przez internet.

Kartę do głosowania można również pobrać ze strony www.sandomierz.pl, wydrukować i wypełnić, a następnie wrzucić do urn znajdujących się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3.
Możliwe jest też przesłanie wypełnionej karty do głosowania listownie na adres Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3. Za datę złożenia uznaje się wówczas datę stempla pocztowego.
Głosować  można także przez internet, przesyłając skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres: budzetobywatelski@um.sandomierz.pl.
 

Krok 6 – ogłoszenie wyników głosowania.

    W wyniku głosowania powstanie „Lista zadań” uporządkowana według liczby oddanych głosów, od zadania z największą do zadania z najmniejszą liczbą głosów, uwzględniająca podział zadań na małe i duże. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski w ramach danej kategorii. W przypadku, gdy suma kosztów projektów, które uzyskały największą liczbę głosów wyczerpuje pulę budżetu obywatelskiego na dany rok, a wybrane projekty są istotne z punktu widzenia interesów mieszkańców Miasta, wysokość budżetu obywatelskiego na dany rok może być podwyższona przez Burmistrza Miasta Sandomierza do 10% wysokości budżetu obywatelskiego ustalonej na dany rok.
Wyniki głosowania zostaną udostępnione na www.sandomierz.pl.
 

Wyniki głosowania do 15 września 2017 roku.