Komunikat Burmistrza Sandomierza

Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa o wyborach do Sandomierskiej Rady Seniorów.

Wybór dokonany został na podstawie uchwały nr XXII/209/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

W ślad dokonanego wyboru w składzie Sandomierskiej Rady Seniorów znajdują się następujące osoby:

1) Teresa Marianna Jopek – przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w Sandomierzu,

2) Józef Rękas – przedstawiciel mieszkańców Sandomierza,

3) Maria Badowska – przedstawicielka Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych koło Nr 1 przy KPP w Sandomierzu,

4) Jerzy Zarański – przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZw Sandomierzu,

5) Andrzej Ulok – przedstawiciel mieszkańców Sandomierza,

6) Ryszard Kaczor – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Sandomierzu,

7) Alicja Bieżanek – przedstawicielka mieszkańców Sandomierza,

8) Tadeusz Bijak – przedstawiciel mieszkańców Sandomierza,

9) Andrzej Mendyk – przedstawiciel Związku Żołnierzy Wojska Polskiego koło im. „Ziemi Sandomierskiej” przy Jednostce Wojskowej 3533 Sandomierz.

Jako gospodarz miasta liczę, że Sandomierska Rada Seniorów będzie stanowiła mocny i stabilny fundament do współpracy samorządu z sandomierskimi seniorami.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Sandomierza

mgr Marek Bronkowski
Sandomierska Rada Seniorów została powołana

Uchwałą Nr XXII/209/2016 Rady Miasta Sandomierza

z dnia 02 marca 2016 roku wraz  nadaniem jej Statutu, który stanowi załącznik do Uchwały.

W dniu 31 maja 2016 roku na wniosek Pana Burmistrza Marka Bronkowskiego zostało zorganizowane spotkanie wyborcze, na którym z pośród przedstawionych kandydatur ze środowisk senioralnych w drodze głosowania została wybrana grupa dziewięciu osób.

Na pierwszym posiedzeniu Sandomierskiej Rady Seniorów ze swojego grona wybrane zostały:

 1. Przewodnicząca Rady Seniorów            – Pani Teresa Jopek
 2. Wiceprzewodniczący  Rady Seniorów  – Pan Józef Rękas
 3.  Sekretarz Rady Seniorów                       - Pani Alicja Bieżanek

Członkami Rady Seniorów zostali:

 1. Pani Maria Badowska
 2. Pan Jerzy Zarański
 3. Pan Andrzej Ulok
 4. Pan Ryszard Kaczor
 5. Pan Tadeusz Bijak
 6. Pan Andrzej Mendyk

Zadania Rady Seniorów to między innymi:

 1. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzającej do integracji  społecznej seniorów.
 2. Opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Burmistrza.
 3. Wspieranie aktywności ludzi starszych.
 4. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
 5. Upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.
 6. Przełamywanie stereotypów na temat seniorów oraz budowanie ich autorytetu.
 7. Monitorowanie potrzeb seniorów w Gminie.

Na posiedzeniu Sandomierskiej Rady Seniorów w dniu 25.10.2016 roku podjęto dwie Uchwały:

UCHWAŁA Nr 1/2016

 1. Z zadowoleniem akceptujemy Uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta.
 2. Promowanie sławnych i zasłużonych ludzi Sandomierza poprzez nadawanie nowych nazw ulic jak: - Prymasa Mikołaja Tręby, Bł. Wincentego Kadłubka, inż. Wacława Brzozowskiego jest słusznym przedsięwzięciem.
 3. Uchwała w sprawie opłat za parkowanie samochodów oraz określenie ich wysokości – załącznik Nr 2, sformułowane jest nieczytelnie dla seniorów.

UCHWAŁA Nr 2/2016

Sandomierskiej Rady Seniorów w sprawie :

„Strategia Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015 – 2025”.

Działając w oparciu o § 17 Statutu Sandomierskiej Rady Seniorów stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXII/209/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016 roku, na swoim posiedzeniu w dniu 25.10.2016 roku Sandomierska Rada Seniorów zajęła stanowisko w odniesieniu do opracowanego dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015 – 2025”.

 1. Wnioskujemy o ujęcie w planie na 2017 rok rozpoczęcie budowy Domu Seniora, w którym znajdą się :
 • stołówka,
 • lokal dziennego pobytu dla osób starszych
 • świetlica, możliwość rehabilitacji
 • pomoc psychologiczna, pomoc prawna, itp.
 1. Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentu  „Strategia Rozwoju Miasta Sandomierza na lata  2015-2025” o cel strategiczny Nr – IV: tworzenie optymalnych warunków funkcjonowania  i  rozwoju Pilkington Polska i Pilkington Automotive ( float i przetwórstwo szkła).  Skutki funkcjonowania w Sandomierzu przemysłu szkła płaskiego oznaczają m. in 3,3 tys. miejsc pracy ( czyli zapewniają byt połowie mieszkańców Sandomierza), około 50% wpływów do budżetu z tytułu podatków bezpośrednich i pośrednich.
 2. Skuteczne zabezpieczenie przeciwpowodziowe Sandomierza ze szczególnym uwzględnieniem jego prawobrzeżnej części. Proponujemy powołanie stałej społecznej komisji do kontroli zabezpieczeń przeciwpowodziowych w okresach wiosna – jesień i kontroli wykonania zaleceń komisji.
 3. Stworzenie płaszczyzny współpracy z miastami ościennymi – Tarnobrzeg – Stalowa Wola w zakresie inwestycji drogowych, komunikacyjnych i wodnych.
 4. Modernizacja ciągów komunikacyjnych i budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych i starszych.
 5. Wzbogacanie terenów zielonych o nasadzenia drzew miododajnych – lipy, akacje, głóg dla tworzenia bazy pokarmowej dla pszczół.
 6. Wnioskujemy o rozważenie wzorem innych miast uzyskania dotacji na montowanie paneli słonecznych na budynkach mieszkalnych, blokach w Sandomierzu.