Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.
 2. Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej email: um@um.sandomierz.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni Pani Magdalena Żukowska, adres email: magdalena.zukowska@um.sandomierz.pl, nr tel.: 15 8154193. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie w celu i w zakresie określonym
  w obowiązujących przepisach prawa, zawartych umowach, udzielonej zgodzie oraz regulaminie organizacyjnym Administratora. Dane osobowe przetwarzane będą ręcznie (dokumentacja papierowa) oraz automatycznie (system informatyczny).
 5. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane a po tym czasie przez okres i w zakresie jaki przewidują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Administrator udostępnia dane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku zawarcia dodatkowych ustaleń w tym zakresie z Panią/Panem.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  - prawo dostępu do danych osobowych,
  - prawo do sprostowania danych w przypadku przetwarzania danych błędnych lub niekompletnych,
  - prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku przetwarzania danych niezgodnego z prawem, lub osoba, której dane były przetwarzane cofnęła zgodę i nie ma innej postawy prawnej do ich przetwarzania,
  - prawo do ograniczenia przetwarzania,
  - prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  - prawo do sprzeciwu.
  Państwa prawa będą realizowane zgodnie z obowiązującymi Administratora przepisami prawa, do którego przestrzegania jest zobowiązany.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  Kontakt z organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych na terenie Polski: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie udzielonej zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Administrator nie przekazuje żadnych danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Administrator nie przetwarza danych osobowych do żadnych innych celów niż te co zostały określone w obowiązujących go przepisach prawa i do których został upoważniony. Nie wykorzystuje danych osobowych w celach marketingowych, nie przeprowadza również tzw. profilowania.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i standardami.
Gmina Sandomierz przyjmuje wnioski o wydanie KARTY DUŻEJ RODZINY. Wnioski można odebrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3 w Sandomierzu lub pobrać w załączniku poniżej.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu będzie mogła złożyć w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu wniosek o wydanie karty. 

Zgodnie z założeniami rządowego programu, Karta Dużej Rodziny ma za zadanie pomóc rodzinom wielodzietnym w codziennym życiu poprzez dostęp  do dóbr kultury, aktywnego wypoczynku, ale także obniży ich wydatki na codzienne życie.

Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie będzie się powiększać. Aktualną listę uprawnień można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Karta może być wydana w wersji tradycyjnej lub elektronicznej (mobilnej).

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem lokalnych kart, które przyznają gminy swoim mieszkańcom.

Dodatkowe informacje w sprawie Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, tel.: 15 815 4 207. 

Oświadczenia oraz druki wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny można odebrać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego  przy Placu Poniatowskiego 3 w Sandomierzu lub pobrać poniżej w formacie WORD lub PDF.    

Zachęcamy do składania wniosków!!!

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz.1832, z późn.zm.)- od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.


Urząd Miejski w Sandomierzu przypomina, że od 1 marca 2020 r. zmianie uległa wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Opłata wynosi obecnie: 9,78 zł.
Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. domówienie drugiej (dodatkowej) formy Karty podlega opłacie w wysokości: 9,21 zł, także w sytuacji, gdy o pierwszy rodzaj Karty zawnioskowano przed 1 stycznia 2018r.
Możliwość bezpłatnego domówienia Karty elektronicznej do posiadanej Karty tradycyjnej, o którą zawnioskowano najpóźniej 31 grudnia 2017 r., obowiązywała jedynie do końca 2019 roku.

Przypominamy, że mieszkańcy Sandomierza wnioski w formie papierowej mogą składać w budynku Urzędu Miejskiego w Sandomierzu: Plac Poniatowskiego 3, I piętro , pokój nr 22 i 24 w godz.: 8:00-17:00 poniedziałek, 7:30-15:30 wtorek-czwartek, 7:30-14:30 piątek.

Jednocześnie informujemy, że Kartę Dużej Rodziny można odebrać wyłącznie w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego 3, I piętro, pokój nr 22 i 24 w godz.: 8:00-17:00 poniedziałek, 7:30-15:30 wtorek-czwartek, 7:30-14:30 piątek.

foto na stronie Karta Dużej Rodziny