W związku w wykonaniem wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach, syg. akt.: I C 1695/13 z dnia 8 października 2015 roku oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, syg. akt.: I ACa 1846/15 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Gmina Miejska Sandomierz, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Sandomierza, składa oświadczenie następującej treści:

„Nawiązując do oświadczenia Gminy Miejskiej Sandomierz z dnia 16 maja 2013 roku stwierdzam, że użyte w ostatnim jego akapicie sformułowania, dotyczące motywacji pobierania opłat od turystów przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział im. A. Patkowskiego w Sandomierzu były nieuprawnione”.