REGULAMIN

§ 1

Nazwa nagrody: „Bonum Publicum” Nagroda Burmistrza Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego.

§ 2

Fundatorem Nagrody jest Burmistrz Miasta Sandomierza.

§ 3

Organizatorem Nagrody jest Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, a w Edycji Młodzieżowej I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu.

§ 4

Celem Nagrody jest zachęta do kontynuowania działań indywidualnych i zbiorowych, nawiązujących do dorobku i osiągnięć Aleksandra Patkowskiego, wyzwalanie aktywnego stosunku wobec własnego środowiska, rozwijanie badań z zakresu przeszłości i kultury regionu, utrwalanie odrębności lokalnych, oraz popularyzacja tzw. małych ojczyzn.

§ 5

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:

I. Za dokonania w zakresie kultury, utrwalania tradycji, pamięci historycznej, turystyki, ekologii, dobroczynności, wszelkich form aktywności społecznej kształtującej obywatelski stosunek do rzeczywistości, jak np. budżet obywatelski, będący szansą na zaangażowanie obywateli.

II. Za publikacje książkowe poświęcone historycznej Ziemi Sandomierskiej, które ukazały się w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.

§ 6

Przyznawana jest w formie okolicznościowych statuetek oraz dwóch, równorzędnych Nagród pieniężnych.

§ 7

Nagrodę przyznaje się osobom prywatnym bądź organizacjom pozarządowym.

§ 8

Nagroda przyznawana jest co rok.

§ 9

Prawo do zgłaszania kandydatów do Nagrody mają instytucje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

§ 10

Zgłoszenia należy przesyłać w dowolnej formie (opisowej, sprawozdawczej, fonograficznej, fotograficznej oraz książkowej) pod adresem:

Muzeum Okręgowe
ul. Zamkowa 12
27 - 600 Sandomierz
tel./fax 15 832 22 65

Nadesłane materiały stanowić będą Archiwum Współczesnego Regionalizmu Polskiego przy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.

§ 11

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie decyzji Jury nastąpi do 1 czerwca.

Jury Nagrody

Wiesław Myśliwski- Przewodniczący

Członkowie:

Prof. Hanna Patkowska – Córka Patrona Nagrody

Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza

Dr Dominik Abłamowicz – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Krzysztof Burek- Redaktor Zeszytów Sandomierskich

Marek Juszczyk –Prezes Oddziału PTTK w Sandomierzu

Sekretarz Konkursu
Jerzy Krzemiński
e-mail: j.krzeminski@zamek-sandomierz.pl

REGULAMIN EDYCJI SZKOLNEJ

§ 1

Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu

§ 2

Celem konkursu jest inspirowanie i zachęta do kontynuowania działań wzorowanych na dorobku i osiągnięciach Aleksandra Patkowskiego, a tym samym przyczynienie się do wyzwolenia aktywnego stosunku wobec własnego środowiska, rozwijania badań z zakresu przeszłości i kultury regionu, utrwalania odrębności lokalnych oraz popularyzacji tzw. małych ojczyzn.

Głównym fundatorem nagród jest Burmistrz Sandomierza.

§ 3

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

§ 4

Przedmiotem oceny będą prace konkursowe przygotowane przez uczniów.

§ 5

Tematyka prac może obejmować prezentację:
- elementów historii regionu i jego wybitnych przedstawicieli
- zabytków przyrody i architektury w regionie
- działań instytucji, organizacji i własnych na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego
- historii i tradycji własnej rodziny na tle regionu
- osiągnięć uczniów i szkoły w dziedzinie regionalizmu
- projektów rozwiązań problemów lokalnych np. budżetu obywatelskiego, ożywienia samorządności i in.

Nagradzane również będą same inicjatywy i działania podejmowane w środowisku lokalnym o różnym charakterze np.: kulturalnym, ekologicznym, charytatywnym, turystycznym, edukacyjnym i innym, konsolidujące miejscową społeczność.

§ 6

Prace należy przesyłać w dowolnej, ale pełnej formie (opisowej , sprawozdawczej , fonograficznej , fotograficznej lub innej).

§ 7

Zwycięzcy konkursu (trzy pierwsze lokaty) otrzymują tytuł laureata oraz wartościowe nagrody. Autorzy wyróżnionych prac- dyplomy i pamiątkowe upominki. Uczniowie gimnazjów ubiegający się o przyjęcie do I LO CG uzyskają dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 2016: laureaci 8 pkt a uczniowie wyróżnieni 4 pkt.

§ 8

Oceny prac konkursowych dokonuje komisja powołana przez organizatorów.

§ 9

Prace należy przesyłać pod adres:
I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu
ul. Długosza 7
27 - 600 Sandomierz
tel./fax 15 832 52 45

§ 10

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 14 maja 2017 roku.

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i dołączenie do prac. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 maja 2017, a podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2017. O dokładnym terminie uroczystości uczestnicy zostaną powiadomieni oddzielnym pismem oraz na stronie internetowej szkoły www.lo1.sandomierz.pl

§ 11

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i będą stanowić Archiwum Współczesnego Regionalizmu Polskiego w I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu.


LAUREACI XIII EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

Nagrody równorzędne
Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne „Gate” z Rzeszowa

Za społeczną, szeroko zakrojoną i różnorodną działalność edukacyjną, poprzez spektakle Teatru Przedmieście, który w ramach projektu „Na teatralnym szlaku” dociera do odległych i małych miejscowości. Za inicjatywy: „Literatura i teatr. Wieczory literackie z mistrzami słowa”, „Preteksty kulturalne. Dziedzictwo ukraińskie”, festiwal „Buda jarmarczna” nawiązujący do sztuki Tadeusza Kantora. 

Dr Izabela Krasińska
Za książkę Życie kulturalne w miastach i miasteczkach guberni radomskiej w latach 1864-1914 (Radom 2015), wnikliwie ukazującą ludzi oraz wydarzenia, które wywarły istotny wpływ na podtrzymanie polskości w trudnym okresie zaborów. Za zebrany materiał archiwalny, świadczący o rzetelnym warsztacie kwerendalnym i naukowym Autorki.

LAUREACI XII EDYCJI 'BONUM PUBLICUM' NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Stowarzyszenie „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach”

Za szczególnie aktywną działalność na rzecz mniejszości białoruskiej w Polsce, za stworzenie żywego muzeum, za kwerendy etnomuzyczne na terenie Białorusi, za działalność wydawniczą i pracę z młodzieżą.

II nagroda
Akademia Kobiet Twórczych z Sandomierza
Za nowatorską formę pracy łączącej pożytek społeczny z rozrywką, za próbę przeciwdziałania procesowi zanikania więzi międzyludzkich oraz za pracę odtwarzającą dawne umiejętności rzemieślniczo-artystyczne w Łążku Garncarskim.

III nagroda
dr Piotr Sławiński z Sandomierza
Za wnikliwe penetracje nierozpoznanych dotąd przestrzeni historii naszego miasta oraz za publikacje ich dotyczące.

LAUREACI XI EDYCJI 'BONUM PUBLICUM' NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Adam Kazimierz Podgórski z Rudy Śląskiej
Za szeroką działalność ekologiczną i edukacyjną, prowadzoną w ramach przez siebie założonego Towarzystwa Przyjaciół Drzew oraz za pracę w Rudzkim Stowarzyszeniu Pomocy Ofiarom Przestępstw.

II nagroda
Jerzy Jakubów z Kowar
Za rekonstrukcję kolejowej wieży ciśnień z przeznaczeniem na pracownię graficzną, unikatową kolekcję lasek i kijów pasterskich oraz za dokumentowanie bądź reaktywowanie niektórych elementów dawnej obrzędowości pasterskiej.

III nagroda
Józef Myjak z Sandomierza
Za wieloletnią aktywność utrwalającą lokalne dziedzictwo kulturowe okolic Sandomierza i istotny wkład autorski w monografię „Ożarów. Dzieje miasta i gminy”.

LAUREACI X EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby
Za działalność ekologiczno - kulturową, będącą odpowiedzią na współcześnie szczególnie istotny problem bycia człowieka w środowisku przyrodniczym, prowadzoną w niekonwencjonalnej formie oraz przekraczającą wąską przestrzeń obszarową.

II nagroda
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej
Za zespołową pracę kulturalno-edukacyjną na kilku polach, angażującą i integrującą lokalną społeczność z pominięciem barier wiekowych, realizowaną w małym środowisku z wykorzystaniem możliwości zewnętrznych.

III nagroda
Towarzystwo Przyjaciół Będzina
Za bardzo szeroką i wszechstronną działalność zwróconą ku przyszłości z uwzględnieniem przeszłości.

LAUREACI IX EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Stowarzyszenie "Dobrze, że jesteś" z Sandomierza
Za przykładową działalność wspierającą prace Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych.

II nagroda
Stowarzyszenie "Przyjazne Spychowo"
Za zorganizowanie "Ludzi Juranda", obywatelskich patroli zwiększających bezpieczeństwo miejscowości o charakterze wypoczynkowym.

III nagroda
Dr Adam Wróbel z Dobrzyńsko - Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego w Toruniu
Za przykład troski o stałą pamięć w rodzinnej wsi o Jerzym Pietrkiewiczu, pisarzu emigracyjnym z Londynu.

LAUREACI VIII EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu"
Za szeroką działalność o charakterze ekologicznym i upowszechnieniowym w oparciu o fundusze zewnętrzne.

II nagroda
Pan Wojciech Załęski z Supraśla
Za szczególny wkład w badania i kolekcjonerstwo archeologiczno - etnograficzne oraz prace wydawnicze.

III nagroda
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogów
Za przykład życia wspólnotowego i obywatelskiego we własnej wsi.

LAUREACI VII EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Stefan Szmidt i Alicja Jachiewicz-Szmidt z Nadrzecza k. Biłgoraja - twórcy "Domu Służebnego Polskiej Sztuki, Słowa, Muzyki i Obrazu". W środowisku wiejskim dwoje aktorów warszawskich zorganizowało niezwykłe miejsce aktywnie uprawianej sztuki teatralnej, malarskiej i muzycznej przez profesjonalistów oraz, co bardzo ważne, mieszkańców okolicznych wsi.

II nagroda
Piotr Mankiewicz z Radzionkowa na Śląsku - społeczny założyciel i organizator "Muzeum Chleba". Placówka przygotowała ekspozycję poświęconą historii chleba, wydaje fachowe czasopisma "Klient", "Piekarz", "Cukiernik", bierze udział w różnych imprezach promujących szacunek dla chleba i tradycje jego wypieku.

III nagroda
Jan Puk z Trześni k/Sandomierza - etnograf-amator. Od lat z wielkim poświęceniem i sercem utrwala tradycje ludowe w szczególności lasowiackie, poprzez osobistą troskę o jej ciągłość, edukację młodzieży szkolnej oraz własną wytwórczość.

III nagroda
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. Istnieje od 15 lat, zrzesza 500 członków, wydaje własny biuletyn oraz, co istotne, żywo uczestniczy w życiu szkoły i miasta.

LAUREACI VI EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie
Za udział w badaniach archeologicznych w Masłomęczu, prowadzonych od 25 lat wraz z naukowcami z różnych ośrodków, dzięki którym region o niskiej atrakcyjności ekonomicznej i turystycznej zaistniał w szerszej, międzynarodowej świadomości.

II nagroda
Ksiądz dr hab. Wilhelm Gaj - Piotrowski
Za podarowanie cennego i bogatego zbioru muzealiów, a tym samym stworzenie podstawy dla powstania Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz dla jego rosnącej roli w regionie.

II nagroda
Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia
Za służbę miastu trwającą 70 lat, wszechstronną działalność wśród członków na miejscu i w Oddziale Krakowskim.

III nagroda
Czasopismo "Europejczyk"
redagowane i wydawane w Gimnazjum w Wilczycach pod Sandomierzem, którego zarówno zasięg jak i problematyka daleko wykracza poza teren szkoły, a nawet gminy.

LAUREACI V EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Unitis Viribus - Towarzystwo Przyjaciół Słońska
Za szczególnie interesującą i pomysłową propozycję promowania własnego regionu. Towarzystwo powołało „Rzeczpospolitą Ptasią” (chodzi o rezerwat „Ujście Warty") z własną konstytucją, kodeksem obserwatora, obywatelami, paszportami i rządem oraz praktykuje bardzo atrakcyjną formę edukacji ekologicznej.

II nagroda
Stanisław Zagórski z Łomży
Nagroda indywidualna za redakcję cennego cyklu wydawnictw wspomnieniowych ("Wschodnie losy Polaków” - 6 tomów, „Zachodnie losy Polaków” - 3 tomy i inne). oraz za zainicjowanie Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera..

III nagroda
Bożena Muchul i Maria Pałkus
Dwie równorzędne Nagrody dla nauczycielek szkoły w Złotej pod Sandomierzem, za szczególnie aktywną pracę wychowawczą i edukacyjną w duchu Aleksandra Patkowskiego.

LAUREACI IV EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Towarzystwo Miłośników Piwnicznej
Za opiekę nad Muzeum Regionalnym , troskę o ginące lokalne tradycje ludowe, wręczanie dyplomu „Honorowy Letnik”, pamięć o cmentarzu żydowskim o raz bliską współpracę z samorządem lokalnym.

II nagroda
Jan Ziobroń - Radomyśl Wielki
Za redagowanie i wydawanie w trudnych warunkach miesięcznika „Ziemia Radomyska” oraz budowanie zrozumienia między Polakami i Żydami.

III nagroda
Adam Nycz - Iwonicz Zdrój
Za udział w pracach remontowych przy starym kościele w Iwoniczu, wznowienie koncertów zdrojowych, edukację muzyczną młodzieży oraz publikacje historyczne.

LAUREACI III EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Zbigniew Czarnuch - Witnica
Za szczególnie ciekawy projekt „Parku Drogowskazów”, wynikający z tradycji miejscowości położonej na trakcie komunikacyjnym, za organizowanie Spotkań na Starym Trakcie oraz powołanie polsko – niemieckiego Stowarzyszenia Edukatio Pro Europa Viadrina.

II nagroda
Towarzystwo Przyjaciół Janowca
Za kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania ludzi o odmiennych poglądach, szeroką działalność wydawniczą oraz cykle „ Janowieckie Spotkanie Historyczne” i „ Zimowe Spotkania Janowieckie”

III nagroda
Krzysztof Burek - Warszawa
Za wzorcowe redagowanie i wydawanie „Zeszytów Sandomierskich”
Tadeusz Wiącek - Kielce
Za szczególne i liczne osiągnięcia autorskie , redaktorskie dotyczące Kielc oraz regionu.

LAUREACI II EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Mikołaj Buszko - Hajnówka
Za zorganizowanie 18 Festiwali Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

II nagroda
Witold Piwoński - Żary
Za popularyzację słowiańskich tradycji wschodnio – łużyckich oraz za prezesurę w Stowarzyszeniu Promocji Wschodnich Łużyc.

III nagroda
Krzysztof Kołtun – Chełm
Za działalność jednoczącą byłych Wołynian rozsianych po świecie oraz utrwalanie ich dorobku kulturowego.

Wyróżnienie
Władysław Duma – Dominek - Tarnobrzeg
Za monografię wsi Jeziórko, która została zlikwidowana w wyniku rozbudowy kopalni siarki.

LAUREACI I EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Stanisław Pajka - Ostrołęka
Za wszechstronną działalność dokumentującą i utrwalającą odrębność etniczną Kurpiów.
Ks. Bogdan Stanaszek - Sandomierz.
Za trwałą więź z miejscem urodzenia (Brzostek) , przejawiającą się powołaniem Klubu Miłośników Ziemi Brzosteckiej, różnorodnymi pracami autorskimi oraz redakcyjnymi.

II nagroda
Andrzej Romańczuk – Białystok
Za działalność na rzecz mniejszości rosyjskiej w Polsce.
Leszek Walkowicz - Łebno
Za założenie w Łebnie kaszubskiej izby regionalnej.