Caritas Diecezji Sandomierskiej 

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Realizacja misji przez Caritas Diecezji Sandomierskiej wypływa z Chrystusowego przykazania miłości, odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzi, bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę czy przekonania polityczne.

Caritas realizuje swoją misję poprzez zakładanie i prowadzenie placówek takich jak ośrodki opieki zamkniętej i otwartej, domów pomocy społecznej, domów samotnej matki, świetlic, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół przysposabiających do zawodu, ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej organizowanie pomocy doraźnej dla osób fizycznych i instytucji o charakterze charytatywnym w postaci: zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych, pomocy medycznej i opieki nad osobami chorymi, samotnymi i starszymi w ich domach, pomoc dla dzieci, młodzieży szkolnej i studenckie, pomoc dla osób niepełnosprawnych, pomoc dla poszkodowanych w wypadkach losowych kataklizmach w kraju i za granicą, oraz innych sposobów pomocy doraźnej w zależności od zmieniających się warunków życia.

Caritas Diecezji Sandomierskiej włącza się również w ogólnopolskie akcje takie jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, wakacyjna akcja kolonijna,program pomocy żywnościowej PEAD oraz program wsparcia dla dzieci Skrzydła.

Uczynki miłosierdzia pełnione były w Kościele od samego początku jego istnienia. Stanowią one bowiem realizację szczególnego mandatu pozostawionego przez Chrystusa wszystkim ludziom. Caritas Diecezji Sandomierskiej w swojej działalności realizuje przede wszystkim przykazanie miłości wobec bliźniego niosąc wsparcie i nadzieję na godne życie.

Biuro Caritas Diecezji Sandomierskiej
Ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz
email: sandomierz@caritas.pl
Tel.: (+48) 15 644 55 86
(+48) 15 644 58 98
(+48) 15 832 11 45
Fax: (+48) 15 832 11 45, wew. 335

Dni i godziny pracy biura:
Od poniedziałku do piątku godz.: 7.00-15.00

Przyjmowanie interesantów w godz.: 9.00-14.00


Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Sandomierzu

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej założono na I Walnym Zjeździe w dn. 14-15 marca 1990 r. z połączenia Stowarzyszenia Żołnierzy Armii KrajowejZwiązku Żołnierzy Armii Krajowej oraz organizacji kombatanckich na obczyźnie.

Obecnie Związek jest największym w kraju stowarzyszeniem kombatanckim zrzeszającym byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz członków organizacji niepodległościowych, które kontynuowały tę walkę po rozwiązaniu AK. Przyjmuje także jako członków nadzwyczajnych - osoby wyznające ideały AK i działające na rzecz ich utrwalenia w społeczeństwie polskim.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wraz ze Związkiem Inwalidów Wojennych oraz Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych należy do Światowej Federacji Kombatantów. Głównym celem organizacji jest obrona godności imienia i pamięci żołnierzy AK. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w., po zorganizowaniu środowisk, kół i okręgów Związek liczył ponad 80 tys. członków, w roku 2008 – ok. 35 tys. W chwili obecnej członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jest ok. 10 tysięcy osób ze stażem żołnierskim w szeregach Armii Krajowej. Członkowie nadzwyczajni to około 5 tysięcy osób. Związek utrzymuje kontakt kombatantami AK żyjącymi na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Struktury Związku tworzy 36 okręgów, w których pracuje 559 kół. Wśród okręgów jest pięć „bez ziemi”: Wileński, Poleski, Nowogródzki, Wołyński i Lwowski.

Prezesem Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Sandomierzu jest Janusz Jakubowski


Więcej informacji znajduje się pod linkiem: http://pamiec.sandomierz.pl/index.php?id=home_11


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Sandomierzu

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zrzesza osoby starsze i niepełnosprawne. Organizuje pielgrzymki, wycieczki oraz wiele spotkań integracyjnych. Wycieczki mają na celu dostarczenie uczestnikom szerokiego spektrum wiadomości na temat zwiedzanych miejsc. Dzięki spotkaniom integracyjnym członkowie mają możliwość spędzenia wolnego czasu w miłym towarzystwie. Na każdym spotkaniu zapewniony jest poczęstunek oraz możliwość aktywnego wypoczynku poprzez taniec przy akompaniamencie kapeli.

Oddział jest czynny w godzinach:

  • Poniedziałek 8:00- 12:00
  • Wtorek 8:00-12:00
  • Środa 8:00-12:00
  • Czwartek 10:00-14:00

ul. Mariacka 1

27-600 Sandomierz 

Telefon:

514 742 683

15 832-24-46 

pzerii-sandomierz@o2.pl


Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Sandomierzu

Związek Inwalidów Wojennych RP powstał w 1919 roku jako organizacja o zasięgu ogólnopolskim zrzeszając inwalidów wojennych, zranionych i kontuzjowanych żołnierzy, walczących na różnych frontach i w różnych armiach I wojny światowej. Od zarania istnienia zrzeszał też wdowy i wdowców oraz sieroty po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych.


W okresie okupacji hitlerowskiej działał w konspiracji wspomagając struktury podziemnego państwa polskiego. W roku 1944 pierwsza organizacja społeczna reaktywowana została z woli członków. Zlikwidowany w 1950 roku inspiracji władz politycznych, związek został reaktywowany na wniosek członków w 1956 roku.

Związek na rok 2004 zrzeszał ponad 40,5 tysiąca członków o statusie:
- inwalidzi wojenni ok. 12 tys.
- inwalidzi wojskowi ponad 2 tys.
- osoby represjonowane ok 7 tys.
- wdowy i wdowcy po poległych oraz zmarłych inwalidach ok 17 tys.
- renciści wojskowi ok 2,5 tys.

Celem Związku między innymi jest:
- obrona nabytych uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych ich rodzin w tym wdów (wdowców) po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do świadczeń rentowych, lecznictwa itd.
- reprezentowanie interesów inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków Związku wobec władz państwowych, samorządowych, administracji rządowej, organizacji społecznych
- popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa wojennego i wojskowego powstałego w służbie Ojczyzny
- upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność kraju oraz wiedzy o poniesionych w tej walce ofiarach


Przedstawicielem Związku Inwalidów Wojennych RP Koła w Sandomierzu jest Roman Blacha.


Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Rejon Sandomierz

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych powstał w wyniku przekształcenia organizacji pod nazwą Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Była to organizacja społeczna o statusie stowarzyszenia utworzona we wrześniu 1949 przez zjednoczenie 11 organizacji skupiających kombatantów i byłych więźniów obozów niemieckich.


Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych rozpoczął działalność w kwietniu 1990 roku. Jest jedną z największych organizacji kombatanckich w Polsce. Działaniom związku przyświęca kształtowanie aktywnych postaw członków w pracy dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa, umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą, jak również reprezentowanie interesów swych członków wobec władz państwowych i samorządowych oraz instytucji, organizacji społecznych. Popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych.

Kierownikiem Rejonu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Sandomierzu jest Witold Zuba.


Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich

Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich powołane zostało jako organizacja o zasięgu ogólnopolskim zrzeszająca byłych żołnierzy Batalionów Chłopskich. Do działań Związku należy:

- upamiętnianie prawdy i pamięci o Batalionach Chłopskich poprzez: budowę pomników, umieszczanie tablic pamiątkowych, współpracę z młodzieżą, fundację sztandarów, organizowanie uroczystości rocznicowych w szkołach i we wszystkich okręgach BCh.
- troska o członków Związku przejawiająca się w podejmowaniu starań o nagradzanie i awanse.
- organizowanie uroczystości w rocznicę walk i potyczek zbrojnych stoczonych przez oddziały BCh.


Związek Sybiraków Koło w Sandomierzu

Związek Sybiraków powstał w 1928 r. jako organizacja nawiązująca do zesłańczej przeszłości członków Związku. W okresie II wojny światowej Związek zawiesił swoją działalność. Także w Polsce powojennej okres PRL nie sprzyjał reaktywacji organizacji. Dopiero w 1988 roku dzięki działalności m.in. pani Ireny Głowackiej nastąpiła reaktywacja Związku. Pierwszy walny zjazd odbył się w 1989 r. Stowarzyszenie Związek Sybiraków w swojej działalności nawiązuje do tradycji Związku Sybiraków z 1928 roku.


Główne cele Związku Sybiraków to:
1. Reprezentowanie i obronę interesów swoich członków, a zwłaszcza uzyskiwanie dla nich praw, takich jak: odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia zdrowotne, kombatanckie itp.
2. Prowadzenie działalności charytatywnej.
3. Świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie przebywającym na terenie byłego ZSRR.
4. Roztaczanie opieki nad inwalidami i członkami rodzin po zmarłych i poległych Sybirakach.
5. Upamiętnianie losów zesłańców polskich i opieka nad ich grobami.
6. Przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu, nietolerancji, będących zagrożeniem wolności człowieka i jego godności.
7. Współpracę z organizacjami o podobnych celach, również z tymi, które mają siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Popularyzację i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz poszanowanie kultury, tradycji narodowych i ogólnoludzkich.
9. Prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Przedstawicielem Koła Sybiraków w Sandomierzu jest Anatol Nikorowski.


Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego  

Koło im. "Ziemi Sandomierskiej"
przy Jednostce Wojskowej nr 3533
27-600 Sandomierz

Więcej informacji o Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego pod linkiem: http://www.zbzzorwp.wp.mil.pl


Stowarzyszenie Miłośników Garnizonu Sandomierskiego

Cele stowarzyszenia:

  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania Polskościoraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • Organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia
  • Promowanie turystyki i krajoznawstwa
  • Organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży
  • Wspieranie zadań związanych z obronnością państwa i działalnością Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Puławiaków 12 

27-600 Sandomierz


Związek Harcerstwa Polskiego

Komenda Hufca jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Działalność ZHP to przede wszystkim stała, całoroczna praca z dziećmi i młodzieżą w drużynach harcerskich. ZHP jest organizatorem szeregu imprez. Wśród tych, które najbardziej się wyróżniają należy wymienić: Przegląd Przedstawień Jasełkowych, konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”, Dzień Myśli Braterskiej, Festiwal piosenki harcerskiej i zuchowej, Złaz Gromad Zuchowych „Zielona Żabka” oraz konkursy plastyczne o różnej tematyce. Największym przedsięwzięciem hufca jest organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Tradycją stały się organizowane od ponad 30 lat wyjazdy dzieci do Przebrna.

ZHP Komenda Hufca im. Ziemi Sandomierskiej

ul. Puławiaków 2      

27-600 Sandomierz

tel. 015 832 22 62

http://www.zhp.sandomierz.pl/


e-mail: zhp.sandomierz@interia.pl


Związek Strzelecki ,,Strzelec”

Organizacja Społeczno-Wychowawcza „Strzelec” na terenie Sandomierza powstała we wrześniu 1991r. z inicjatywy Adama Bidasa, współzałożyciela Strzelca w Kraju i członka krajowego Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. W dniu 3 marca 1992 r. zmienia swą nazwę na Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Odtąd nazwa ta obowiązuje wszystkie Jednostki Terenowe Związku. Strzelec skupia w swoim gronie młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak również osoby dorosłe, którym nie obce są: etyka chrześcijańska oraz kultywowanie tradycji Oręża Polskiego. Młodzież należąca do Związku ma możliwość zapoznania się z historią, tradycjami walk o niepodległość, udziału w spotkaniach z  żołnierzami AK, NSZ, WiN, a także w zajęciach o charakterze sportowo – wojskowym. W ramach przyjętego programu, każdy z uczestników może: zapoznać się z bronią strzelecką, podstawowym wyposażeniem kompanii, nauczyć się danych taktyczno – technicznych i uzbrojenia, zasad strzelania oraz warunków bezpieczeństwa podczas strzelania. Ponadto istnieje możliwość zapoznania się z podstawowymi środkami łączności, pracy na radiostacjach, nauki czytania map i zasad marszu na orientację. Osoby należące do Związku mają również okazję popracowania nad swoją sprawnością fizyczną, sprawdzając się na wojskowym torze przeszkód, obozach letnich i zimowych organizowanych przy pomocy wojska, w tym przez jednostki powietrzno-desantowe.  Od pewnego czasu wdrażany jest program profilaktyczno-rozwojowy pozwalający poznać źródło stresu, pokonywać trudności wieku dojrzewania. Rodzice strzelców mogą być spokojni. Zajęcia ze strzelania odbywamy dopiero po opanowaniu teorii, pod opieką fachowców, w miejscach do tego przeznaczonych. Występujemy w poczcie sztandarowym 2 pp.Leg. AK.

Powstałe niedawno sekcje: AT (antyterrorka) i S ( snajperska) cieszą się popularnością nie tylko wśród strzelców, ale również wśród osób uczestniczących w pokazach organizowanych dla szkół w Powiecie Sandomierskim.


Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza
Jednostka Strzelecka nr 2018 w Sandomierzu
im. 2 pułku piechoty Legionów Armii Krajowej
ul. Mickiewicza 29/2
27-600 Sandomierz
tel. 0 601 239 050


Sandomierskie Centrum Pamięci

Sandomierskie Centrum Pamięci to inicjatywa obywatelska mająca na celu krzewienie wiedzy historycznej o mieście i regionie, w którego w skład wchodzą Sandomierzanie, którym nieobce są dzieje Ziemi Sandomierskiej oraz wszelkie niuanse społeczno-polityczne czasów minionych oraz współczesnych.

Sandomierskie Centrum Pamięci powstało dzięki inicjatywie grupy mieszkańców zainspirowanych odsłonięciem tablicy poświęconej ofiarom terroru niemieckiego w okresie okupacji 1939-1945. Tablica ta została odsłonięta 24 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu przy ulicy Żeromskiego. 

Regulamin Stowarzyszenia

§ 1. Organizacja nosi nazwę „Sandomierskie Centrum Pamięci”

2. Stowarzyszenie „Sandomierskie Centrum Pamięci", w dalszej części regulaminu zwane dalej Stowarzyszeniem, jest Stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855).

§ 2. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań w zakresie: inicjowanie badań nad martyrologią Sandomierzan w latach 1939-1945 , oraz upowszechnianie wiedzy i pamięci o terrorze i zbrodniach niemieckich na ludności Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej w okresie okupacji niemieckiej.

§ 3. Do swojego celu Stowarzyszenie zmierza przez:

a)  Badania dot. zbrodni na ludności Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji miasta Sandomierza.

b) Dokumentowanie i ochrona Miejsc Pamięci Narodowej w mieście Sandomierz, powiecie i diecezji

c) podejmowanie akcji edukacyjnej wśród młodzieży szkolnej oraz koordynowanie działań z innymi podmiotami Pamięci Narodowej, z organizacjami o zbieżnych celach np.ŚZ- AK, Z.Strzelec,  harcerstwo, związki Młodzxieży Katolickiej itp.

d) Akcja Strażnik Pamięci

§ 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sandomierz

§ 5. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska

§ 6. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich

§ 7. Członkiem Stowarzyszenia może zostać obywatel państwa polskiego, mający ukończone 16 lat, który zgadza się z celami działania Stowarzyszenia

§ 8. Organem reprezentacyjnym Stowarzyszenie jest Zarząd, wybrany przez Walne Zebranie Członków. Zarząd składa się z Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika.

§ 9. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych.

Zbigniew Władysław Puławski - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia SCP.

Kontakt: SCP ul. Sokolnickiego 12, 27-600 Sandomierz

e-mail: sandomierzak@gmail.com 

tel. 723 404 396

więcej na stronie: www.scp-sandomierz.pl 


Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt

Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt powstało w 1999 roku z inicjatywy miłośników zwierząt zorganizowanych jako grupa inicjatywna. Do głównych zadań stowarzyszenia należą m.in.:  ochrona zwierząt a także ochrona dziedzictwa przyrodniczego, przeciwdziałanie przejawom łamania praw zwierząt, prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej związanej z ruchem obrony zwierząt, zapewnianie opieki zwierzętom porzuconym, bezpańskim lub wymagającym opieki.

Rynek 3
27-600 Sandomierz

Marcin Kułagowski - Prezes Stowarzyszenia
tel.: 502-422-736

Dorota Kowalska - Skarbnik
tel.: 505-269-006

Joanna Reczyńska - Członek Zarządu
tel.: 501-630-573

Justyna Wesołowska - Członek Zarządu
tel.: 661-837-175

http://www.siepomaga.pl/f/sspz


Stowarzyszenie Partnerstwa Miast POMOST

Stowarzyszenie POMOST skupia osoby zainteresowane i aktywnie uczestnicące we współpracy z miastami partnerskimi Sandomierza: Emmendingen (Niemcy), Ostrogiem (Ukraina) i Newark-on-Trent (Wielka Brytania).

Zakres działania:
- propagowanie idei miast partnerskich przez inicjaowanie i utrzymywanie związków pomiędzy Sandomierzem a innymi miastami Europy i świata.
- rozpowszechnianie wśród miast partnerskich historii kultury, inicjowanie związków kulturowych, gospodarki, inicjowanie związków kulturalnych, gospodarczych i społecznych między obywatelami Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej a osobami fizycznymi działającymi na terenie miast partnerskich.
- wszechstronny rozwój miasta Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej z jej historyczno - geograficznym ujęciu.

Prezes Zarządu:
Roman Ryński
ul. pl. Poniatowskiego 3
e-mail: rynki@tlen.pl


Confraternitas Gostomianum

ul. Długosza 7

27-600 Sandomierz

Confraternitas Gostomianum Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Działalność stowarzyszeń realizuje się w dwóch głównych nurtach:

1. praca formacyjna, dzięki nieustannemu samokształceniu poprzez pogłębianie nauki Kościoła, dyskusje, sympozja, spotkania z kompetentnymi osobami, analizowanie dokumentów kościoła katolickiego.
2. aktywne uczestnictwie w życiu społecznym i gospodarczym, przede wszystkim na terenie działania danego stowarzyszenia, a także poprzez federację na terenie całej Polski.
Coraz więcej członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich włącza się aktywnie w organizowanie życia społecznego, kandydując w wyborach do struktur samorządowych i parlamentarnych.
Członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich może zostać osoba pełnoletnia dająca gwarancje realizacji celów i zadań stowarzyszenia poprzez właściwą postawę moralną w życiu osobistym i publiczny.

ul. Mariacka 8
27-600 Sandomierz


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. Jest najlepszym sposobem na to, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale również w Stowarzyszeniu, tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę, która całym swoim życiem pragnie „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.” (Statut KSM, par. 13).

Plac św. Wojciecha 4
27-600 Sandomierz
tel. 015 644 58 67

http://www.ksm.sandomierz.opoka.org.pl/


Katolickie Stowarzyszenie Nauczycieli i Pedagogów

ul. Ks. A. Rewery 2
27-600 Sandomierz
tel. 15 644 51 55


Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego - Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie pod nazwą Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego - Lokalna Grupa Działania zwane dalej „Stowarzyszeniem - Lokalną Grupą Działania”, jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego - Lokalna Grupa Działania

ul. Krakowska 26
27-600 Sandomierz
nr tel./fax: 15 832 09 44
www.lgd-sandomierz.eu

Prezes Zarządu - Janusz Stasiak


Fundacja Sandomierska

Główną domeną działalności Fundacji Sandomierskiej jest udzielanie pożyczek na stworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych. Fundacja swoją działalnością obejmuje następujące powiaty: sandomierski, staszowski, tarnobrzeski i opatowski.

Fundacja Sandomierska
ul. Baczyńskiego 18
27-600 Sandomierz
tel./fax: 15 832 14 87
e-mail: info@fundacjasandomierska.org
www.fundacjasandomierska.org


Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej jest fundacją założoną w 1991 r. przez Senatora RP Zbigniewa Romaszewskiego oraz TechnoServe, amerykańską, niedochodową organizację wspierającą rozwój przedsiębiorczości w wielu rolniczych rejonach świata.

Misją Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju lokalnych społeczności w Polsce. Fundacja świadczy usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjne i finansowe.
Ponadto prowadzi także działalność szkoleniowo - hotelową, w ośrodku konferencyjno - hotelowym o nazwie Hotel Basztowy, wybudowanym przez Fundację w roku 2002, przy współpracy z organizacjami amerykańskimi.

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2
27-600 Sandomierz
tel. 15 833 34 00
fax 15 833 34 60
e-mail: fundacja@opwipr.org.pl
www.opiwpr.org.pl


Fundacja Fundusz Lokalny SMK

Głównym celem Fundacji jest tworzenie sprzyjających warunków oraz kreowanie i wsparcie dla inicjatyw społeczności lokalnych, młodzieży oraz liderów i animatorów życia publicznego, wypływających z potrzeb lokalnych społeczności, szczególnie z obszaru powiatu sandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego. Cel ten realizowany jest poprzez programy ukierunkowane m.in. na:

1) wsparcie wspólnot lokalnych w rozwoju społecznym i ekonomicznym,
2) wzmacnianie współuczestnictwa i roli mieszkańców oraz organizacji formalnych i nieformalnych skupiających mieszkańców, w tym zwłaszcza młodzieży, w lokalnych społecznościach, wspólnotach, instytucjach samorządowych, wpływających na urzeczywistnianie idei solidarności społecznej i pomocniczości państwa,
3) budowanie i zwiększanie potencjału instytucjonalnego i społecznego instytucji działających na rzecz lokalnych wspólnot i młodzieży,
4) działania animacyjne i wspierające na rzecz dzieci,
5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży,
6) promowanie idei wolontariatu, samopomocy i współodpowiedzialności za rozwój społeczny, edukacyjny i zawodowy,
7) wdrażanie, wspieranie oraz wzmacnianie innowacyjnych projektów, przedsięwzięć i metod animacji społecznej wpływających na rozwój społeczny i gospodarczy lokalnych wspólnot,
8) podejmowanie akcji i działań pomocowych, charytatywnych, doradczych i szkoleniowych dla osób, instytucji i grup społecznych, które wymagają wsparcia ze względu na zagrożenie marginalizacją.
 

Siedziba: Zbydniów 97, 37-416 Zaleszany, powiat stalowowolski
Biuro Zarządu: Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec, powiat sandomierski


Kontakt:

Stanisław Baska - Prezes Zarządu tel.: 607 560 016; 

e-mail:  stachbas@poczta.onet.pl

Damian Zakrzewski - Członek Zarządu tel.: 728 383 622;

e-mail: zakrzewskidamian@gmail.com

Krzysztof Kukiełka - Administrator Biura tel.: 531 586 222;

e-mail: kukielka.krzysztof@gmail.com
www.fundacjasmk.pl


Stowarzyszenie "POKOLENIA"

W kraju Stowarzyszenie "POKOLENIA" powstało w grudniu 1990 r. z inicjatywy grupy byłych działaczy ruchu młodzieżowego. Bazą powstania stowarzyszenia były terenowe komisje Historii Ruchu Młodzieżowego. Pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia na szczeblu krajowym był Tadeusz Haładaj. Od 2014 roku funkcję przewodniczącego pełni prof. Jerzy Jaskiernia. 

Głównymi celami stowarzyszenia są:

- rozwijanie kontaktów międzypokoleniowych,

- upowszechnienie zasad sprawiedliwości społecznej,

- krzewienie wiedzy o postępowych tradycji patriotycznych,

- krzewienie przychylnego klimatu dla społecznej aktywności młodzieży i ich oragnizacji.

Na terenie powiatu sandomierskiego Stowarzyszenie "POKOLENIA" działa od 2001 r. Obecny skład zarządu powiatowego stowarzyszenia tworzą:

- Marek Ufnal - przewodniczący

- Jan Orawiec - z-ca przewodniczącego

- Wiesław Baska - skarbnik

Kontkat:

Stowarzyszenie "POKOLENIA" Powiatu Sandomierskiego w Sandomierzu

ul. Dworcowa 3

27-620 Dwikozy

Marek Ufnal

502 243 583

marekufnal@interia.pl


Stowarzyszenie PaNaCeUm

Celem stowarzyszenia jest: działanie na rzecz szkół, placówek, instytucji oświatowych i osób fizycznych w realizowaniu zadań edukacyjno-wychowawczych; prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, rodziców oraz osób pracujących
z tymi grupami; wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin
o trudnej sytuacji życiowej oraz osób niepełnosprawnych; promowanie idei kształcenia ustawicznego; wspomaganie rozwoju i integracji wspólnot oraz społeczności lokalnych; przeciwdziałanie patologiom społecznym; promocja i organizacja wolontariatu; aktywizacja zawodowa młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy znaleźli się poza rynkiem pracy; ochrona i promocja zdrowia.

Zarząd stowarzyszenia:

Katarzyna Duda – Prezes Zarządu

Joanna Harkot – Wiceprezes Zarządu

Anna Rucińska – Sekretarz

Paweł Bachowski – Skarbnik

Konrad Kowal – Członek Zarządu

Kontakt:

www.stowarzyszenie-panaceum.com.pl

e-mail: stowarzyszenie.panaceum@gmail.com

tel: 575 606 670


Sandomierskie Sztalugi

Celem stowarzyszenia jest popularyzacja sztuk plastycznych oraz działalność edukacyjna na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

ul. Mariacka 1/16 
27-600 Sandomierz
Świętokrzyskie