BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA NR 6

ZAKRES PROJEKTU

Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 574/11 przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu.

Ww. zadanie inwestycyjne realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0056/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn. „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ogólny zakres zadania inwestycyjnego:

  • budowa nowego budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Tadeusza Króla 3 w Sandomierzu,
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku przedszkola (ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe), budowa nowego placu zabaw,
  • wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznego,
  • usunięcie kolizji linii energetycznej niskiego napięcia z nowym budynkiem przedszkola,
  • rozbiórka istniejącego i budowa nowego ogrodzenia działki przedszkola,
  • rozbiórka istniejącego budynku przedszkola,
  • wyposażenie nowo wybudowanego przedszkola.

Budynek w technologii tradycyjnej jako dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Ściany budynku wykonane z pustaków ceramicznych z elementami żelbetowymi. Stropy budynku wykonane w technologii stropów gęsto-żebrowych. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej o nachyleniu połaci ok. 8°.

Powierzchnia zabudowy- 806,62 m²

Powierzchnia użytkowa-1496,56 m²

Powierzchnia całkowita- 1613,24 m²

Kubatura- 4489,68 m²

Wysokość do okapu- 7,30 m

Wysokość do kalenicy- 9,85 m.


WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 6 779 203, 69 PLN,
Współfinansowanie UE: 2 500 000, 00 PLN,
Wkład własny: 4 279 203, 69 PLN.


CELE PROJEKTU


PLANOWANE EFEKTY

    Budowa nowego budynku przedszkola pomoże zniwelować problem główny. Dzięki zwiększeniu liczby oddziałów przedszkolnych w Gminie Sandomierz zostanie zwiększona liczba miejsc przedszkolnych. Zostaną zmniejszone skutki problemu głównego. Realizacja inwestycji przyczyni się do ograniczania skutków wysokiego bezrobocia wśród kobiet, migracji ludności do innych gmin czy miast, niskiej motywacji młodych ludzi do zakładania rodziny i będzie w pełni zgodna z prowadzoną przez władze państwa polityką prorodzinną. Przyjęty zakres projektu w pełni umożliwi realizację założonych celów.

   Zarówno w Polsce jak i w województwie świętokrzyskim zjawisko niżu demograficznego jest wszechobecne od wielu lat. Konsekwencją tych zmian jest likwidacja szkół, bezrobocie wśród młodych nauczycieli czy skutki makroekonomiczne np. wydłużenie wieku emerytalnego.

   Planowana do realizacji przez Miasto Sandomierz inwestycja pozwoli również zapewnić dzieciom najmłodszym prawidłowy start na kolejne lata ich życia. Badania wykazują bowiem, że dzieci, które uczęszczały do przedszkola szybciej uczą się współżycia w grupie, dzielenia się i czekania na swoją kolej; samodzielności, posługiwania się sztućcami i wyrażania swoich potrzeb; łatwiej też nawiązują kontakty.

   Dzięki planowanej inwestycji poprawi się jakość życia mieszkańców Gminy Sandomierz, co przyczyni się do wzrostu poczucia ich własnej wartości. Realizacja założonych celów zostanie zapewniona nie tylko przez zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, ale także poprzez zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, dzięki czemu dzieciom zostanie zapewniony rozwój zgodny z ich indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami, wzmacniając ich wiarę we własne siły i możliwości. Wizja jaka przyświecać będzie funkcjonowaniu przedszkola to przede wszystkim zapewnienie dzieciom opieki oraz bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego, wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców. Systematyczna analiza i ocena efektów pracy przedszkola zostanie wykorzystana do poprawy jakości usług edukacyjnych i ciągłego doskonalenia się.

   Realizacja przedmiotowego projektu pozytywnie wpłynie na postrzeganie Miasta Sandomierza jako obszaru atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i migracyjnym. Budowa nowoczesnego budynku, w którym zostaną zapewnione tak bardzo oczekiwane przez mieszkańców miejsca przedszkolne pozytywnie wpłynie na postrzeganie Gminy Miejskiej Sandomierz przez potencjalnych i obecnych mieszkańców, ponieważ zapewni im znaczną poprawę jakości życia.