Informacja o aktualnym przebiegu realizacji projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn. „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza”

    Według stanu zaawansowania prac na dzień 10 stycznia 2018 r. zostały wykonane następujące prace:

- dolna płyta fundamentowa w części podpiwniczonej budynku przedszkola

- częściowy wykop pod płytę fundamentową w części niepodpiwniczonej budynku. Aktualnie trwają prace przy wykonywaniu zbrojenia pod ściany fundamentowe dolnej płyty fundamentowej.

    Informujemy, że umowa o roboty budowlane na wykonanie budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego przedszkola na działce nr ewid.574/11 przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu (realizowane w ramach Projektu jak wyżej) - została zawarta w dniu 22.09.2017 r. Wykonawcą zadania jest konsorcjum 2. firm: Pełnomocnik i Lider konsorcjum – MARCOM Sp. z o. o ul. Przemysłowa 27A, 33-110 Tarnów oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o. o z siedzibą w Dębnie, Dębno 190, 32-852 Dębno (Partner Konsorcjum). W dniu 29.09.2017 r. został Wykonawcy przekazany plac budowy.

   Do połowy listopada br. Wykonawca wykonał następujące prace: 

1. Zagospodarowanie placu budowy, które obejmowało:

- wykonanie wjazdu na plac budowy

- wykonanie ogrodzenia placu budowy

- wykonanie zaplecza socjalnego budowy (dostawa i montaż kontenerów dla pracowników)

- demontaż istniejących urządzeń placu zabaw i latarni oświetleniowych, które kolidowały z budynkiem nowego przedszkola.

2. Wycinkę drzew kolidujących z budynkiem nowego przedszkola. 

3. Usunięcie kolizji linii niskiego napięcia z budynkiem nowego przedszkola. 

4. Rozpoczęcie prac ziemnych (wykopy pod fundamenty budynku przedszkola).