Informacja o aktualnym przebiegu realizacji projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn. „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza”

   Aktualnie kontynuowane są prace polegające na wznoszeniu ścian piętra. Do połowy lipca planowany jest montaż stropu nad piętrem.

   Wykonane są w całości ściany parteru budynku oraz strop nad połową powierzchni parteru. Zakończenie montażu stropu nad parterem Wykonawca planuje wykonać do 15 czerwca br.Aktualnie wykonywane prace na budowie to:
- montaż stropu nad parterem nad częścią podpiwniczoną - kontynuacja

- zasypka do poziomu "0" budynku fundamentu pod podkład betonowy (posadzka) w części niepodpiwniczonej - kontynuacja.
Natomiast wcześniej:

- wykonano są ściany konstrukcyjne do poziomu stropu parteru w części podpiwniczonej budynku
- wykonano zasypkę ścian fundamentowych po obrysie budynku w części podpiwniczonej
- wykonano płytę fundamentową w części niepodpiwniczonej budynku.
Planowane wykonanie zakresu robót do 24 kwietnia br.:
- zbrojenie i betonowanie ścian fundamentowych z płyty fundamentowej w części niepodpiwniczonej do poziomu posadzki parteru ("0" budynku)
- montaż i zbrojenie stropu nad parterem w części podpiwniczonej budynku.


w okresie od 21.02. do 6.03.2018 r. wykonawca wykonał następujące prace:

- szalowanie ścian fundamentowych na płycie fundamentowej w poziomie: -3,76, w osiach 6-10/A-I
- szalowanie belek i słupów, izolacja przeciw wodna i termiczna ścian fundamentowych
- częściowe obsypanie ścian fundamentowych
- montaż dźwigu wieżowego
- dostawa stropu gęsto żebrowego w osiach 6-14/A-I.
w okresie od 8 do 20 lutego br. wykonawca wykonał następujące prace:

- kontynuacja szalowania i betonowania ścian w części podpiwniczonej budynku
- szalowanie schodów do piwnicy.


w okresie od 11 stycznia do 7 lutego br.  Wykonawca wykonał następujące prace budowlane:
- zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścian piwnic,
- izolacja przeciwwodna i termiczna części ścian fundamentowych,

- montaż elementów stropu nad częścią pomieszczeń piwnicy.
Według stanu zaawansowania prac na dzień 10 stycznia 2018 r. zostały wykonane następujące prace:

- dolna płyta fundamentowa w części podpiwniczonej budynku przedszkola

- częściowy wykop pod płytę fundamentową w części niepodpiwniczonej budynku. Aktualnie trwają prace przy wykonywaniu zbrojenia pod ściany fundamentowe dolnej płyty fundamentowej.

    Informujemy, że umowa o roboty budowlane na wykonanie budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego przedszkola na działce nr ewid.574/11 przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu (realizowane w ramach Projektu jak wyżej) - została zawarta w dniu 22.09.2017 r. Wykonawcą zadania jest konsorcjum 2. firm: Pełnomocnik i Lider konsorcjum – MARCOM Sp. z o. o ul. Przemysłowa 27A, 33-110 Tarnów oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o. o z siedzibą w Dębnie, Dębno 190, 32-852 Dębno (Partner Konsorcjum). W dniu 29.09.2017 r. został Wykonawcy przekazany plac budowy.

   Do połowy listopada br. Wykonawca wykonał następujące prace: 

1. Zagospodarowanie placu budowy, które obejmowało:

- wykonanie wjazdu na plac budowy

- wykonanie ogrodzenia placu budowy

- wykonanie zaplecza socjalnego budowy (dostawa i montaż kontenerów dla pracowników)

- demontaż istniejących urządzeń placu zabaw i latarni oświetleniowych, które kolidowały z budynkiem nowego przedszkola.

2. Wycinkę drzew kolidujących z budynkiem nowego przedszkola. 

3. Usunięcie kolizji linii niskiego napięcia z budynkiem nowego przedszkola. 

4. Rozpoczęcie prac ziemnych (wykopy pod fundamenty budynku przedszkola).