Prof. Jerzy Jaskiernia - urodzony 21 marca 1950 w Kudowie-Zdroju, polski polityk, profesor nauk prawnych, poseł na Sejm PRL IX kadencji oraz na Sejm RP I, II, III i IV kadencji, były minister sprawiedliwości. Ukończył Szkołę Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Sandomierzu oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w tym mieście. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Za pracę magisterską Ministerialna koordynacja międzyresortowa otrzymał nagrodę I stopnia w ogólnopolskim konkursie Młoda myśl dla kraju. W latach 1972–1981 był asystentem, starszym asystentem i adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W 1977 obronił pracę doktorską pt. Prawno-ustrojowa pozycja stanów USA i zagadnienie ich roli w realizacji zadań państwa, za którą otrzymał I nagrodę w konkursie miesięcznika "Państwo i Prawo". Habilitował się w 1994, również z prawa konstytucyjnego, w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 2000 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Działał w Związku Harcerstwa Polskiego oraz koncesjonowanych organizacjach młodzieżowych (ZMS i ZSP).

Był przewodniczącym zarządu głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Od 1970 do rozwiązania działał w PZPR. W latach 80. pełnił funkcję sekretarza generalnego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Od 1990 działał w SdRP, a w 1999 przystąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Był posłem IX kadencji Sejmu PRL oraz I, II, III i IV kadencji Sejmu RP. Od 4 marca 1995 do 26 stycznia 1996 zajmował stanowisko ministra sprawiedliwości w rządzie Józefa Oleksego. W trakcie swojej IV kadencji pełnił funkcję przewodniczącego klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Był także przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych. Od 1994 zasiadał w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu, gdzie pełnił funkcję I wiceprzewodniczącego Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka. W latach 2003–2004 był obserwatorem, a następnie członkiem Parlamentu Europejskiego. W 1992 znalazł się na liście Macierewicza jako tajny współpracownik. Według Rzecznika Interesu Publicznego od 1973 do 1975 był typowany przez wywiad PRL do współpracy, a w latach 1975–1980 zarejestrowany jako TW. W toku procesu lustracyjnego sąd ujawnił, że z akt wywiadu wynika, iż przy zakończeniu współpracy w 1980 stwierdzono, że w 1973 Jerzy Jaskiernia zgodził się na pomoc "w rozpoznaniu instytutów politologicznych w USA". Ostatecznie jednak Sąd Najwyższy w 2009 oczyścił go z zarzutu "kłamstwa lustracyjnego", uchylając wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie.                                   

Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Zrzeszenia Prawników Polskich, Złotą Odznaką Honorową Zasłużonego dla Samorządu Radców Prawnych oraz Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury. Od kilku lat jest Honorowym Obywatelem Sandomierza.


Uchwała Rady Miasta Sandomierza nr L / 382 / 2002 z dnia 27.06.2002 r.