Biskup Andrzej Dzięga urodził się 14 grudnia 1952 roku w Radzyniu Podlaskim w rodzinie rolniczej. W 1971 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach, które ukończył przyjmując w 1977 roku święcenia kapłańskie z rąk bp. Jana Mazura. Po święceniach pracował w Diecezji Siedleckiej jako wikariusz parafialny w Malowej Górze i Radoryżu. W latach 1978-1980 był słuchaczem Zaocznego Studium Pastoralnego na KUL. W roku 1982 został skierowany do odbycia studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL. Licencjat uzyskał w roku 1985 na podstawie rozprawy "Proces ustny w prawie kanonicznym Katolickich Kościołów Wschodnich", pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Edmunda Przekopa. W roku 1988 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie rozprawy "Recepcja myśli Giuseppe Chiovendy w kościelnym procesie ustnym" przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jerzego Grzywacza. Od 1 września 1989 roku został skierowany do pracy naukowo-dydaktycznej w KUL. W 1995 roku na postawie rozprawy habilitacyjnej "Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa" uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Od 1998 roku jest profesorem KUL. Prowadzi zajęcia z zakresu kościelnego prawa procesowego oraz polskiego prawa rodzinnego. W latach 1996-2008 Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Procesowego. Od roku 1996 pełnił funkcję prodziekana, a później dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

7 października 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go Biskupem Sandomierskim. Ingres do katedry sandomierskiej i święcenia biskupie odbyły się 24 listopada 2002 roku.

21 lutego 2009 roku papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą szczecińsko-kamieńskim. Kanoniczne objęcie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej odbyło się 31 marca 2009 roku, zaś ingres 4 kwietnia 2009 roku.Akt nadania
przez Burmistrza Sandomierza
Honorowego Wyróżnienia
„Bene meritus”

W radosnym dniu
obchodów czwartej rocznicy
mianowania Jego Ekscelencji
przez Ojca Świętego Jana Pawła II
Biskupem Sandomierskim,
kierując się pragnieniem wspólnoty mieszkańców
naszego dziesięciowiekowego grodu,
w podzięce za lata posługi pasterskiej
poświęcone Sandomierzowi
i Diecezji Sandomierskiej
oraz w uznaniu nieocenionych zasług w
rozsławianiu i międzynarodowej promocji
naszego miasta poprzez utworzenie
Centrów Współpracy Polsko-Węgierskiej,
Polsko-Słowackiej, Polsko-Ukraińskiej
i Polsko-Czeskiej
- jako wyraz hołdu i wdzięczności
nadaję

Jego Ekscelencji 
Ks. Prof. Andrzejowi Dziędze 
Biskupowi Sandomierskiemu 
Honorowe Wyróżnienie 
„Bene meritus”. 


Burmistrz Sandomierza
Jerzy BorowskiSandomierz, dnia 7 października 2006 roku