Komisje stałe Rady Miasta Sandomierza

Komisja Rewizyjna

Sylwester Łatka

Przewodniczący komisji

Kazimiera Bednarska

Andrzej Bolewski

Marek Chruściel

Renata Kraska

Andrzej Lebida

Janusz Poński

Mariusz Prezgot

Marek Strugała

Marcin Świerkula

Agnieszka Frańczak-SzczepanekZasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Miasta.

Komisja Budżetu i Finansów

1

Mariola Stępień

Przewodnicząca komisji

2

Robert Kurosz

Zastępca Przewodniczącego

3

Marek Chruściel

4

Ewa Gracz

5

Renata Kraska

6

Sylwester Łatka

7

Andrzej Majewski

8

Tomasz Malinowski

9

Janusz Poński

10

Krzysztof Szatan

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

 1. Współtworzenia projektu budżetu na podstawie opinii i wniosków komisji Rady, stałych i nadzwyczajnych.
 2. Formułowanie kwartalnych ocen realizacji budżetu. 
 3. Podatków i opłat lokalnych.
 4. Opiniowanie zmian w budżecie.
 5. Kontrola w ramach kompetencji Komisji.

Komisja Praworządności

Marek Chruściel

Przewodniczący komisji

Kazimiera Bednarska

Zastępca przewodniczącego

Piotr Chojnacki

Marcin Świerkula

Jerzy ŻyłaDo zakresu działania komisji należą sprawy:

 1. Bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, ruchu drogowego i ochrony przeciwpożarowej.
 2. Przepisów prawa miejscowego.
 3. Zagrożeń i patologii społecznych.
 4. Ogłaszania i przeprowadzania referendów.
 5. Honorowego obywatelstwa miasta i innych wyróżnień.
 6. Nazw ulic, placów publicznych, wznoszenia pomników i tablic pamiątkowych.

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu

Robert Kurosz

Przewodniczący komisji

Ewa Gracz

Zastępca Przewodniczącego

Marek Chruściel

Marcin Świerkula

Agnieszka Frańczak-Szczepanek

Andrzej Lebida

Andrzej Majewski

Jerzy Żyła

Janusz Poński

Marek StrugałaDo zakresu działania komisji należą sprawy:

 1. Tworzenie i upowszechnianie kultury, a zwłaszcza funkcjonowania ośrodków kultury na terenie miasta.
 2. Szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego.
 3. Kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 4. Funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych.
 5. Kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług


Andrzej Majewski

Przewodniczący komisji

Jerzy Żyła

Zastępca Przewodniczącego

Andrzej Bolewski

Piotr Chojnacki

Marek Chruściel

Krzysztof Szatan

Jacek Dybus

Agnieszka Frańczak-Szczepanek

Sylwester Łatka

Janusz Poński

Mariusz Prezgot

Mariola Stępień

Marek Strugała


Do zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Infrastruktury miejskiej, a zwłaszcza:
- Dróg i komunikacji miejskiej,
- Urządzeń ciepłowniczych, wodnych i ściekowych, gazowych i elektrycznych. 
2. Funkcjonowanie spółek komunalnych. 
3. Organizacji handlu i usług.
4. Współdziałania z organizacjami samorządu rzemieślników i kupców.

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Tomasz Malinowski

Przewodniczący komisji

Sylwester Łatka

Zastępca Przewodniczącego

Jerzy Żyła

Andrzej Bolewski

Krzysztof Szatan

Andrzej Lebida

Jacek Dybus

Renata Kraska

Robert KuroszDo zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Planowania i zagospodarowania przestrzennego.
2. Gospodarka terenami.
3. Budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i towarzyszącego.
4. Małej architektury.
5. Ochrony i gospodarowania zasobami i tworami przyrody.
6. Ochrony środowiska, a zwłaszcza:
- Zieleni miejskiej,
- Gospodarki odpadami,
- Edukacji ekologicznej.
7. Rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony roślin.
8. Przeznaczenia gruntów rolnych.
9. Zagospodarowania wspólnot gruntowych.

Komisja Polityki Mieszkaniowej

Ewa Gracz

Przewodnicząca komisji

Mariusz Prezgot


Andrzej Bolewski

Piotr Chojnacki

Marek Chruściel

Wojciech Czerwiec

Agnieszka Frańczak-Szczepanek

Kazimiera Bednarska 

Andrzej Majewski

Janusz Poński

Jerzy Żyła

Do zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Gospodarka zasobami lokalowymi.
2. Kształtowania polityki mieszkaniowej ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa czynszowego i socjalnego.
3. Opiniowania wysokości stawek czynszu regulowanego.
4. Współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi.
5. Opracowania zasad przydziału mieszkań komunalnych.
6. Oceny warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o najem lokali mieszkalnych będących w mieszkaniowym zasobie gminy.
7. Proponowanie wyboru osób, z którymi umowy najmu winny być zawierane w pierwszej kolejności.
8. Rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez interesantów co do proponowanego wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta

Janusz Poński

Przewodniczący komisji

Tomasz Malinowski

Zastępca Przewodniczącego

   Andrzej Majewski

Mariusz Prezgot

Wojciech CzerwiecDo zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Tworzenia i opiniowania planów przedsięwzięć gospodarczych.
2. Tworzenia i opiniowania długo- i średniookresowych prognoz i  programów rozwoju miasta.
3. Analiz potencjału gospodarczego.
4. Promocji miasta i polityki informacyjnej.
5. Rozwoju turystyki.

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

Kazimiera Bednarska

Przewodnicząca komisji

Mariola Stępień

Zastępca Przewodniczącego

Marcin Świerkula

Wojciech Czerwiec

Marcin ŚwierkulaDo zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Placówek służby zdrowia i pomocy społecznej.
2. Stanu sanitarno-higienicznego miasta.
3. Profilaktyka uzależnień.
4. Ochrona zdrowotna.
5. Poradnictwo, pomoc socjalna i wychowawcza rodzinie.
6. Opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi.
7. Współdziałanie z Caritas D.S., DPS, ruchem AA, ośrodkami terapii zajęciowej.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Renata Kraska

Przewodnicząca komisji

Kazimiera Bednarska

Agnieszka Frańczak-Szczepanek

Sylwester Łatka

Janusz Poński