Komisje stałe Rady Miasta Sandomierza

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Sylwester Łatka

Zastępca Przewodniczącego: Tomasz Frańczak

Członkowie:

- Andrzej Anwajler

- Wojciech Czerwiec

- Marceli Czerwiński

- Agnieszka Frańczak-Szczepanek

- Andrzej Gleń

- Andrzej Juda

- Robert Kurosz

- Andrzej Lebida

- Sylwester Łatka

- Piotr Majewski

- Robert Pytka

- Zbigniew Rusak

- Janusz Czajka

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Miasta.

Komisja Budżetu i Finansów

Przewodniczący: Andrzej Gleń

Zastępca Przewodniczącego: Mariola Stępień

Członkowie:

- Sylwester Łatka

- Marceli Czerwiński

- Wojciech Czerwiec 

- Andrzej Juda

- Robert Kurosz

- Andrzej Lebida

- Piotr Majewski

- Wiesława Sabat

- Janusz Czajka

- Andrzej Anwajler

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

 1. Współtworzenia projektu budżetu na podstawie opinii i wniosków komisji Rady, stałych i nadzwyczajnych.
 2. Formułowanie kwartalnych ocen realizacji budżetu. 
 3. Podatków i opłat lokalnych.
 4. Opiniowanie zmian w budżecie.
 5. Kontrola w ramach kompetencji Komisji.

Komisja Praworządności

Przewodniczący: Piotr Majewski 

Zastępca Przewodniczącego: Andrzej Juda

Członkowie:

- Piotr Chojnacki

- Wiesława Sabat

- Mariola Stępień


Do zakresu działania komisji należą sprawy:

 1. Bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, ruchu drogowego i ochrony przeciwpożarowej.
 2. Przepisów prawa miejscowego.
 3. Zagrożeń i patologii społecznych.
 4. Ogłaszania i przeprowadzania referendów.
 5. Honorowego obywatelstwa miasta i innych wyróżnień.
 6. Nazw ulic, placów publicznych, wznoszenia pomników i tablic pamiątkowych.

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący: Robert Kurosz

Zastępca Przewodniczącego: Jerzy Żyła


Członkowie:

- Andrzej Bolewski

- Marceli Czerwiński

- Andrzej Gleń

- Andrzej Lebida

- Marcin Marzec

- Robert Pytka

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

 1. Tworzenie i upowszechnianie kultury, a zwłaszcza funkcjonowania ośrodków kultury na terenie miasta.
 2. Szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego.
 3. Kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 4. Funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych.
 5. Kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

Przewodniczący: Andrzej Anwajler

Wiceprzewodniczący: wakat

Członkowie: 

- Jacek Dybus

- Andrzej Gleń

- Mariola Stepień

- Zbigniew Rusak

- Wiesława Sabat

- Agnieszka Frańczak - Szczepanek

- Piotr Majewski

Do zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Infrastruktury miejskiej, a zwłaszcza:
- Dróg i komunikacji miejskiej,
- Urządzeń ciepłowniczych, wodnych i ściekowych, gazowych i elektrycznych. 
2. Funkcjonowanie spółek komunalnych. 
3. Organizacji handlu i usług.
4. Współdziałania z organizacjami samorządu rzemieślników i kupców.

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Przewodniczący: Janusz Czajka

Zastępca Przewodniczącego: Jacek Dybus

Członkowie:

- Piotr Chojnacki- Andrzej Bolewski- Andrzej Gleń

- Andrzej Lebida

- Jerzy Żyła

Do zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Planowania i zagospodarowania przestrzennego.
2. Gospodarka terenami.
3. Budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i towarzyszącego.
4. Małej architektury.
5. Ochrony i gospodarowania zasobami i tworami przyrody.
6. Ochrony środowiska, a zwłaszcza:
- Zieleni miejskiej,
- Gospodarki odpadami,
- Edukacji ekologicznej.
7. Rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony roślin.
8. Przeznaczenia gruntów rolnych.
9. Zagospodarowania wspólnot gruntowych.

Komisja Polityki Mieszkaniowej

Przewodniczący: Andrzej Juda

Zastępca Przewodniczącego:  Wojciech Czerwiec

Członkowie:

- Piotr Chojnacki

- Wojciech Czerwiec

- Andrzej Gleń

- Agnieszka Frańczak - Szczepanek

- Jerzy Żyła
 

Do zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Gospodarka zasobami lokalowymi.
2. Kształtowania polityki mieszkaniowej ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa czynszowego i socjalnego.
3. Opiniowania wysokości stawek czynszu regulowanego.
4. Współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi.
5. Opracowania zasad przydziału mieszkań komunalnych.
6. Oceny warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o najem lokali mieszkalnych będących w mieszkaniowym zasobie gminy.
7. Proponowanie wyboru osób, z którymi umowy najmu winny być zawierane w pierwszej kolejności.
8. Rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez interesantów co do proponowanego wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta

Przewodniczący: Marceli Czerwiński 

Zastępca Przewodniczącego: Piotr Chojnacki 

Członkowie:

- Andrzej Juda

- Piotr Majewski

- Jerzy Żyła

Do zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Tworzenia i opiniowania planów przedsięwzięć gospodarczych.
2. Tworzenia i opiniowania długo- i średniookresowych prognoz i  programów rozwoju miasta.
3. Analiz potencjału gospodarczego.
4. Promocji miasta i polityki informacyjnej.
5. Rozwoju turystyki.

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

Przewodnicząca: Mariola Stępień

Członkowie:

- Andrzej Bolewski

- Tomasz Frańczak

- Robert Kurosz

- Piotr Majewski

- Marcin Marzec

Do zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Placówek służby zdrowia i pomocy społecznej.
2. Stanu sanitarno-higienicznego miasta.
3. Profilaktyka uzależnień.
4. Ochrona zdrowotna.
5. Poradnictwo, pomoc socjalna i wychowawcza rodzinie.
6. Opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi.
7. Współdziałanie z Caritas D.S., DPS, ruchem AA, ośrodkami terapii zajęciowej.


Komisja Statutowa 

Przewodniczący: Wiesława Sabat

Zastępca Przewodniczącego: Robert Kurosz

Członkowie:

- Jerzy Żyła

- Marcin Marzec

- Piotr Majewski

- Sylwester Łatka

- Mariola Stępień