Komisje stałe Rady Miasta Sandomierza

Komisja Rewizyjna

Sylwester Łatka

Przewodniczący komisji

Agnieszka Frańczak-Szczepanek    Zastępca Przewodniczącego

Kazimiera Bednarska   

Andrzej Bolewski

Marek Chruściel

Renata Kraska

Andrzej Lebida

Janusz Poński

Mariusz Prezgot

Marek Strugała

Marcin Świerkula
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Miasta.

Komisja Budżetu i Finansów

1

Mariola Stępień

Przewodnicząca komisji

2

Robert Kurosz

Zastępca Przewodniczącego

3

Marek Chruściel

4

Ewa Gracz

5

Renata Kraska

6

Sylwester Łatka

7

Andrzej Majewski

8

Tomasz Malinowski

9

Janusz Poński

10

Krzysztof Szatan

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

 1. Współtworzenia projektu budżetu na podstawie opinii i wniosków komisji Rady, stałych i nadzwyczajnych.
 2. Formułowanie kwartalnych ocen realizacji budżetu. 
 3. Podatków i opłat lokalnych.
 4. Opiniowanie zmian w budżecie.
 5. Kontrola w ramach kompetencji Komisji.

Komisja Praworządności

Marek Chruściel

Przewodniczący komisji

Kazimiera Bednarska

Zastępca przewodniczącego

Piotr Chojnacki

Marcin Świerkula

Jerzy ŻyłaDo zakresu działania komisji należą sprawy:

 1. Bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, ruchu drogowego i ochrony przeciwpożarowej.
 2. Przepisów prawa miejscowego.
 3. Zagrożeń i patologii społecznych.
 4. Ogłaszania i przeprowadzania referendów.
 5. Honorowego obywatelstwa miasta i innych wyróżnień.
 6. Nazw ulic, placów publicznych, wznoszenia pomników i tablic pamiątkowych.

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu

Robert Kurosz

Przewodniczący komisji

Ewa Gracz

Zastępca Przewodniczącego

Marek Chruściel

Marcin Świerkula

Agnieszka Frańczak-Szczepanek

Andrzej Lebida

Andrzej Majewski

Jerzy Żyła

Janusz Poński

Marek StrugałaDo zakresu działania komisji należą sprawy:

 1. Tworzenie i upowszechnianie kultury, a zwłaszcza funkcjonowania ośrodków kultury na terenie miasta.
 2. Szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego.
 3. Kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 4. Funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych.
 5. Kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług


Andrzej Majewski

Przewodniczący komisji

Jerzy Żyła

Zastępca Przewodniczącego

Andrzej Bolewski

Piotr Chojnacki

Marek Chruściel

Krzysztof Szatan

Jacek Dybus

Agnieszka Frańczak-Szczepanek

Sylwester Łatka

Janusz Poński

Mariusz Prezgot

Mariola Stępień

Marek Strugała


Do zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Infrastruktury miejskiej, a zwłaszcza:
- Dróg i komunikacji miejskiej,
- Urządzeń ciepłowniczych, wodnych i ściekowych, gazowych i elektrycznych. 
2. Funkcjonowanie spółek komunalnych. 
3. Organizacji handlu i usług.
4. Współdziałania z organizacjami samorządu rzemieślników i kupców.

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Tomasz Malinowski

Przewodniczący komisji

Sylwester Łatka

Zastępca Przewodniczącego

Jerzy Żyła

Andrzej Bolewski

Krzysztof Szatan

Andrzej Lebida

Jacek Dybus

Renata Kraska

Robert KuroszDo zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Planowania i zagospodarowania przestrzennego.
2. Gospodarka terenami.
3. Budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i towarzyszącego.
4. Małej architektury.
5. Ochrony i gospodarowania zasobami i tworami przyrody.
6. Ochrony środowiska, a zwłaszcza:
- Zieleni miejskiej,
- Gospodarki odpadami,
- Edukacji ekologicznej.
7. Rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony roślin.
8. Przeznaczenia gruntów rolnych.
9. Zagospodarowania wspólnot gruntowych.

Komisja Polityki Mieszkaniowej

Ewa Gracz

Przewodnicząca komisji

Mariusz Prezgot


Andrzej Bolewski

Piotr Chojnacki

Marek Chruściel

Wojciech Czerwiec

Agnieszka Frańczak-Szczepanek

Kazimiera Bednarska 

Andrzej Majewski

Janusz Poński

Jerzy Żyła

Do zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Gospodarka zasobami lokalowymi.
2. Kształtowania polityki mieszkaniowej ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa czynszowego i socjalnego.
3. Opiniowania wysokości stawek czynszu regulowanego.
4. Współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi.
5. Opracowania zasad przydziału mieszkań komunalnych.
6. Oceny warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o najem lokali mieszkalnych będących w mieszkaniowym zasobie gminy.
7. Proponowanie wyboru osób, z którymi umowy najmu winny być zawierane w pierwszej kolejności.
8. Rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez interesantów co do proponowanego wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta

Janusz Poński

Przewodniczący komisji

Tomasz Malinowski

Zastępca Przewodniczącego

   Andrzej Majewski

Mariusz Prezgot
Do zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Tworzenia i opiniowania planów przedsięwzięć gospodarczych.
2. Tworzenia i opiniowania długo- i średniookresowych prognoz i  programów rozwoju miasta.
3. Analiz potencjału gospodarczego.
4. Promocji miasta i polityki informacyjnej.
5. Rozwoju turystyki.

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

Kazimiera Bednarska

Przewodnicząca komisji

Mariola Stępień

Zastępca Przewodniczącego

Marcin Świerkula

Wojciech Czerwiec

Marcin ŚwierkulaDo zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Placówek służby zdrowia i pomocy społecznej.
2. Stanu sanitarno-higienicznego miasta.
3. Profilaktyka uzależnień.
4. Ochrona zdrowotna.
5. Poradnictwo, pomoc socjalna i wychowawcza rodzinie.
6. Opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi.
7. Współdziałanie z Caritas D.S., DPS, ruchem AA, ośrodkami terapii zajęciowej.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Renata Kraska

Przewodnicząca komisji

Sylwester Łatka

Zastępca Przewodniczącej

Agnieszka Frańczak-Szczepanek   

Kazimiera Bednarska

Janusz Poński


Komisja Statutowa (członkowie)

Wojciech Czerwiec
Andrzej Lebida
Renata Kraska
Janusz Poński
Jacek Dybus
Robert Kurosz